Przybliżamy najciekawsze założenia poselskiego pojektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

 Kilka słów o ubezpieczeniu:

Ubezpieczenie od szkód łowieckich miałoby być ubezpieczeniem obowiązkowym - podmioty ubezpieczone: dzierżawcy, zarządcy i Skarb Państwa.

Ubezpieczenie od szkód łowieckich, zgodnie z projektem ustawy jest to umowa obowiązkowego ubezpieczenia od szkód łowieckich zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a Łowieckim Funduszem Odszkodowawczym

Zadaniem Funduszu byłoby: gromadzenie obowiązkowych składek płaconych przez ubezpieczonych, na pokrycie składki ubezpieczeniowej od szkód łowieckich, które przekazuje na rzecz ubezpieczyciela. Środkami finansowymi zgromadzonymi w Funduszu dysponuje Polski Związek Łowiecki.

Fundusz więc zgromadzałby składki, które następnie przekazywałby ubezpieczycielowi.

Dzierżawca obwodu lub zarządca obwodu łowieckiego, który nie dopełni obowiązku złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem od szkód łowieckich lub nie uiści składki na rzecz Funduszu, obowiązany będzie wnieść opłatę za niespełnienie tego obowiązku (równowartość w złotych 5 euro od 1 ha powierzchni obwodu łowieckiego).

Tryb i sposób wyłaniania ubezpieczyciela:

Zadaniem PZŁ byłoby powołanie Komisji do Spraw Oceny Ofert Ubezpieczeniowych, której zadaniem byłoby wyłonienie ubezpieczyciela (lub ubezpieczycieli). Następnie PZŁ zwiera z wybranym podmiotem (podmiotami) umowę.

 

Wysokość składek:

Skarb Państwa: 50% kwoty wypłaconych odszkodowań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w poprzednim łowieckim roku gospodarczym.

Dzierżawcy i zarządcy: równowartość 70% łączniej kwoty wypłaconych odszkodowań za szkody łowieckie w poprzednim łowieckim roku gospodarczym

albo

20% wartości tusz zwierzyny grubej pozyskanej w poprzedzającym łowieckim roku gospodarczym - jeżeli na terenie dzierżawionych lub zarządzanych obwodów łowieckich nie występowały szkody łowieckie w poprzednim łowieckim roku gospodarczym lub kwota wypłaconych odszkodowań wynosiła mniej niż równowartość 20% wartości tusz zwierzyny grubej pozyskanej w poprzedzającym łowieckim roku gospodarczym, dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich obowiązani będą do wpłaty składki w wysokości stanowiącej równowartość

 

W projekcie możemy znaleźć m.in. definicje pojęć, uprawy rolnej i płodu rolnego które do tej pory budziły spory i nieścisłości:

płody rolne – naturalne, nieprzetworzone, produkty upraw rolnych poddane zabiegom konserwacji złożone w sterty, stogi lub kopce,

uprawa rolna – uprawa: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, łąk, pastwisk, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Projekt wprowadza więc katalog roślin uważanych przez ustawę za uprawy rolne.

 

Projekt precyzuje również na czym miałby polegać obowiązek współdziałania rolników w ograniczaniu rozmiaru szkód łowieckich:

Współdziałanie, zgodnie z projektem, polega w szczególności na:
1) podejmowaniu działań wspólnie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zakresie zabezpieczenia zagrożonych upraw rolnych lub płodów rolnych poprzez stosowanie dozwolonych prawem zabiegów technicznych, biologicznych lub chemicznych oraz partycypacji w kosztach związanych z wykonaniem tych zabiegów,
2) umożliwieniu swobodnego dostępu do gruntów rolnych, upraw rolnych i płodów rolnych celem możliwości odstraszania dzików, łosi, jeleni, danieli i saren oraz pilnowania i ewentualnego wykonywania polowania,
3) zezwalaniu na usytuowanie na swoich gruntach rolnych urządzeń łowieckich, w celu ograniczenia liczebności populacji zwierząt i szkód łowieckich przez nie wyrządzanych,                                                                                                                                                                           4) zabezpieczaniu wspólnie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich gruntów rolnych, upraw rolnych lub płodów rolnych poprzez stosowanie urządzeń odstraszających, tymczasowych grodzeń upraw lub płodów rolnych w okresie występowania szkód łowieckich oraz partycypację w kosztach związanych z wykonaniem tych zabiegów.

Rolnicy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogliby, bez konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń, w obrębie własnej nieruchomości i na terenie oddalonym nie dalej niż 100 m od niej:

1) stosować produkty i urządzenia służące odstraszaniu dzików, łosi, jeleni, danieli i saren,

2) płoszyć dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

 

Niewiele zmain (względem obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r.) wprowadzono do sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz zasad dokonywania wypłat odszkodowań za szkody łowieckie:

Główną zmianą byłoby zrzucenie obowiązku szacowania szkody z dzierżawców i zarządców na upoważnionych przedstawicieli ubezpieczyciela. Odszkodowania wypłacałby ubezpieczyciel, a nie koło.

Projekt wskazuje wprost, że odszkodowanie nie obejmowałoby utraconych korzyści (zasada szkody rzeczywistej stosowana jest również obecnie).

Co więcej, odszkodowanie pomniejszałoby się o 10% "udziału własnego rolnika".

Rolnik, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, który nie zgadza się z wysokością odszkodowania w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego opisu i szacowania szkody będzie mógł wnieść pozew do sądu. Po upływie tego terminu uprawnienie do zaskarżenia kwoty odszkodowania wygasa.

 

Projekt rozbudował również przesłanki wyłączenia obowiązku wypłaty odszkodowania:

Odszkodowanie nie przysługuje:


1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) właścicielom lub posiadaczom uszkodzonych upraw rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3) właścicielom lub posiadaczom uszkodzonych gruntów rolnych, upraw rolnych lub płodów rolnych, którzy nie zrealizowali dyspozycji zawartych w art. 26 (dot. form współdziałania)

4) za szkody łowieckie powstałe w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

5) za szkody łowieckie w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

6) za szkody łowieckie powstałe, mimo iż możliwe było podjęcie działań zmierzających do uchronienia się od ich wystąpienia, bądź też ich ograniczenie;

7) za szkody łowieckie powstałe w uprawach rolnych lub płodach rolnych, jeśli działalność ta została założona w miejscu, w którym z uwagi na występujące uwarunkowania przyrodnicze nie jest możliwe podejmowanie skutecznych działań zmierzających do ich uniknięcia bądź ograniczenia, a podmiot prowadzący taką działalność wiedział lub mógł się dowiedzieć o istniejących uwarunkowaniach;

8) za szkody łowieckie powstałe w uprawach rolnych lub płodach rolnych, jeśli działalność ta wykonywana jest w sposób naruszający regulujące ją przepisy prawa, wykonywana jest bez stosownego zezwolenia lub w sposób naruszający jego warunki;

9) za szkody łowieckie powstałe w uprawach rolnych lub płodach rolnych na terenach o których mowa w art. 26 pkt. 61 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228, 951). - pragniemy zauważyć, że art. 26 pr. łow. nie ma punktu 6- sprawdziliśmy w lexie ze stanem prawnym na dzień 23.02.2015r.

 

Jak widać, autorzy projektu nie zdecydowali się na wprowadzenie jednolitej metodyki szacowania szkód. Zdaje się, że projekt ten ma na celu spełnienie postulatów rolników, którzy domagają się aby szkody szacowały podmioty niezależne. Podmiotem takim miałby być ubezpieczyciel. Należy się jednakże zastanowić, czy ubezpieczyciele są w stanie wprowadzić odpowiedni standard dokonywania takich szacowań.

Nadal czekamy na projekt rozporządzenia dot. szacowania szkód, które zostało "obiecane" przez Ministra Środowiska w rządowym projekcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

 Treść projektu: klik