Podlaska Izba Rolnicza zamieściła na swojej stornie opinie dotyczącą projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Najciekawsze uwagi to:

- wzór umowy dzierżawy powinien być uzgodniony przede wszystkim z właścicielami nieruchomości,
- treść nowego rozporządzenia w spawie szacowania szkód łowieckich powinna być obligatoryjnie konsultowana z Krajową Radą Izb Rolniczych,
- z uwagi na możliwość rozwiązania umowy dzierżawnej i przejęcie zobowiązań z tytułu szkód łowieckich przez Polski Związek Łowiecki tym bardziej zasadne wydaje się utworzenie funduszu ryzyka na wzór np, funduszu stabilizacji dochodów, który utworzony byłby z wpłat kół łowieckich w wysokości np. 10 - 15 % rocznych przychodów danego koła oraz podmiotów zajmujących się skupem zwierzyny łownej,
-projekt prawa łowieckiego nie odnosi się w ogóle do szkód łowieckich, które są główną przyczyną konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi,

Postulaty Izby:

1. Przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny również na terenie obwodów łowieckich. Zgodnie z przepisami właścicielem i dysponentem zwierzyny łownej w stanie wolnym jest Skarb Państwa.

2. Wprowadzenie zmian mających na celu rozdzielenie podmiotu szacującego szkodę od podmiotu wypłacającego odszkodowanie, gdyż koła łowieckie szacując straty są sędziami we własnej sprawie i nie są obiektywni. Wyznaczenie obiektywnej instytucji zajmującej się szacowaniem szkód.

3. Zasadnym jest włączenie samorządu rolniczego w procedury nadzoru i wyrażania opinii w zatwierdzaniu rocznego planu łowieckiego.

4. Powołanie Funduszu Promocji Dziczyzny. Fundusz ten może poprawiłaby sytuację kół łowieckich poprzez zwiększenie zapotrzebowania na produkty pochodzące od dzikich zwierząt.

5. Wydzierżawianie obwodu łowieckiego daje prawo do prowadzenia gospodarki łowieckiej, jednak z zachowaniem interesów właścicieli gruntów. Natomiast miejsce wykładania karmy powinno być uzgadniane z właścicielami pól przylegających do miejsc dokarmiania. Paśniki powinny być umieszczane w lasach, a właściciele użytków rolnych powinni mieć wpływ na usytuowanie miejsc dokarmiania zwierzyny.

6. Polski Związek Łowiecki powinien być podzielony na 16 Okręgowych Zarządów Wojewódzkich, zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.

7. Zasady tworzenia obwodów łowieckich powinny mieć na celu minimalizację szkód łowieckich.

8. Uzupełnić wykaz gatunków zwierząt powodujących szkody łowieckie, tj. dzikie gęsi, czaple, lisy, zające, norki.

9. Doprecyzować w ustawie niektóre pojęcia: min. "bezpośrednie sąsiedztwo lasu" oraz "rażące naruszenie zasad agrotechnicznych".

10. Usankcjonować prawnie możliwość zlecenia przez wójta/burmistrza/wojewodę interwencyjnego pdstrzału interwencyj nego odstrzału.

 

żródło: Podlaska Izba Rolnicza

W trzecim dniu 84. posiedzenia Sejmu, Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Projekt m.in. zapewnia: czynny udział właścicieli nieruchomości oraz zainteresowanych instytucji w tworzeniu projektu podziału województwa na obwody łowieckie lub zmiany granic obwodów już istniejących. Oprócz możliwości zgłaszania uwag i wniosków podczas tworzenia obwodów łowieckich, zgodnie z projektem, właściciele prywatnych gruntów będą mogli zapoznać się z informacjami o planowanym na ich terenie polowaniu zbiorowym. W przypadku wpływu takiego polowania na bezpieczeństwo będą mogli sprzeciwić się jego organizacji. Projekt wpłynął do Sejmu 26 września 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL, KP SLD, KP PIS i KP SP. 2 grudnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnił go poseł Stanisław Wziątek. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji. Decyzją Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jest to projekt "konkurencyjny" względem omawianego już na naszej stronie projektu Ministerstwa Środowiska, którym zajmuje się Rządowe Centrum Legislacji. Stanowisko rządu ( z dnia 14 stycznia br.) w tej sprawie znajduje się pod likniem - klik 

Rząd proponuje zawieszenie prac nad projektem poselskim oraz procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wskazując, iż po pierwsze poselski projekt nie wykonuje w pełni wyroku Trybunału z dnia 10 lipca 2014 r., a po drugie wskazuje, iż trwają już prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy.

Który organ powienien zajmowac się wykonywaniem orzeczeń Trybunału? - więcej

Kompetencje do wykonywania orzeczeń przez Rządowe Centrum Legislacji - więcej

poselski projekt ustawy - więcej

źródło - Sejm RP

 

Jesteśmy na Facebooku!

 

 

W dniu wczorajszym (tj. 15.01. br.) odbyliśmy spotkanie z Wielkopolskim Klubem Myśliwych "Krekucha",

w celu przybliżenia członkom Stowarzyszenia głównych zmian w planowanej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Monitor Łowiecki pragnie raz jeszcze podziękować za zaproszenie oraz za miłą atmosferę!

 

 

Jeśli ktoś z Państwa nie zgłębił jeszcze proponowanych przez Ministra Środowiska zmian w ustawie Prawo łowieckie, to zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas tabelą - pdfOtwórz

W zakładce Artykuły pojawił się tekst pt.: "Urządzenia myśliwskie a możliwość ustanowienia służebności".

Zapraszamy do lektury!

W dziale "artykuły" zamieściliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń z 2014 r.

Zapraszamy do lektury! klik

Prace nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie trwają. Polecamy zapoznać się z opiniami:

1. Polski Związek Łowiecki: klik

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: klik

3. Minister Finansów: klik

4. Minister Obrony Narodowej: klik

5. Minister Spraw Zagranicznych: klik

 

żródło: Rządowy Proces Legislacji

25 grudnia br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Okresy polowań na lochy wyglądają następująco:

lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2016 r.:
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
– na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia
31 grudnia;".

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2014 Poz. 1901)

źródło: Dziennik ustaw

Interesujące pytanie pojawiło się na naszej stronie na Facebooku.

Dotyczy ono tego, czy za szkody łowieckie powstałe na plantacji choinek należy się odszkodowanie od koła łowieckiego, a więc temat trochę na czasie. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie dotarli do nas na portalu społecznościowym, treść naszej odpowiedzi publikujemy poniżej. Zapraszamy również do dyskusji nad tą sprawą na Facebooku

Aby określić należność odszkodowania należy odpowiedzieć sobie, w tym przypadku, na dwa pytania:
1. czy choinki rosną na gruncie rolnym,
2. czy są one „uprawą rolną".

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

życzy Monitor Łowiecki.

4

 

 

Na stronie Ministerstwa Środowiska pojawiła się informacja o skierowaniu projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Główne założenia projektu to zwiększenie prawa właścicieli nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz zabezpieczenie interesów rolników, którym zwierzęta łowne czynią szkody w uprawach.

Zgodnie z informacjami na temat projektu zawartymi na stronie MŚ:

Na stronie Poslaskiej Izby Rolniczej, pojawił się komunikat, iż z inicjatywy Izby w dniu 11.12.2014r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Zarządu i Dyrekcji Izby z Panem Piotrem Otawskim Sekretarzem Stanu - Głównym Konserwatorem Przyrody.

Minister Środowiska Piotr Otawski ustosunkowując się do poruszanych spraw oznajmił, że:
- jest wola szukania przez Ministerstwo Środowiska dodatkowych środków finansowych na pokrycie szkód wyrządzonych przez dziki;
- do końca roku wprowadzony zostanie odstrzał zastępczy w tych obwodach, w których roczne plany nie są realizowane i nie zapewniają zmniejszenia liczby dzików. Obecnie na terenie woj. podlaskiego na którym obowiązują ograniczenia, rozważane jest wprowadzenie takiego odstrzału na 11 obwodach;
- jeszcze do końca br. roku podpisane zostanie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające sposób polowania na dziki, co ma pozwolić na to, iż do dzików będzie można strzelać przez cały rok na terenie woj. podlaskiego;
- do końca grudnia przedstawiony zostanie do konsultacji społecznej projekt Ustawy „Prawo Łowieckie" nad którym pracuje Ministerstwo Środowiska uwzględniając szereg zmian podnoszonych przez samorząd rolniczy.

W trakcie spotkania ustalono, że w przeciągu dwóch tygodni Ministerstwo Środowiska przedstawi sposób postępowania w kwestiach zgłoszonych przez Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej na które nie otrzymał ze strony Ministerstwa do tej pory jednoznacznej odpowiedzi.

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń - Ministerstwo Rolnictwa

Obecnie obowiązujące rozporządzenie znajduje się w zakładce Prawo

Facebook.com/Monitorlowiecki

W Sejmie trwa dyskusja na temat prawa łowieckiego. Na posiedzeniu nr 79, które odbyło się 06.11.2014 r. w ramach 12 punktu porządku obrad (pytania w sprawach bierzących) posłowie skierowali do Ministra Środowiska interesujące pytania:

Poseł Marek Rzęsa skierował do Ministra pytanie odnośnie wynagradzania szkód łowieckich:

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami szacowaniem zniszczeń i wypłatą odszkodowań zajmują się koła łowieckie. Pomiędzy zainteresowanymi stronami trwa jednak permanentny spór o wysokość nie tyle odszkodowań, ale jedynie, jak to określają rolnicy, niepełnych rekompensat za straty w uprawach. Rolnicy uważają też, że skoro lasy i zwierzyna leśna są własnością Skarbu Państwa, to per analogiam właśnie państwo winno brać pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
Czy w związku z tym resort rozważa możliwość zmiany przepisów w tym zakresie, tak aby państwo partycypowało w kosztach szkód wyrządzonych nie tylko przez zwierzynę będącą pod ochroną?źródło

Zamieszczamy zestawienie zmian w ustawie Prawo łowieckie zaproponowanych przez grupę parlamentarzystów. 

Najważniejsze z nich to:

1. Zmiana definicji polowania - z art. 4 usunięto ust. 2 pkt. 2: "łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska - zmierzające do wejścia w jej posiadanie".

2.Dodano, w art. 4, definicję polowania indywidualnego i zbiorowego, które dotychczas definiowane były rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Projekt, z dnia 26 września 2014 r. został skierowany do Marszałka Sejmu przez grupę parlamentarzystów. Jest on odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn.: P 19/13) oraz na złożony w marcu br. wniosek Prokuratora Generalnego do TK.

Szersze omówienie projektu - w przygotowaniu

pdfProjekt ustawy

Facebook.com/Monitorlowiecki

W dziale Linki dodana została podkategoria "ciekwe artykuły". Umieszczane tam będą linki do interesujących artykułów o tematyce prawa łowieckiego oraz prawa rolnego i prawa ochrony środowiska, jak i prawa konstytucyjnego. Naszym celem jest przekazanie czytelnikom tekstów pochodzących z czasopism specjalistycznych.

Obecnie pojawiły się tam dwa artykuły - jeden dotyczący gospodarki łowieckiej, drugi zaś omawia problematykę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące.

 

Facebook.com/Monitorlowiecki

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna pozycja dotycząca prawa łowieckiego i łowiectwa w ogóle pt.: "Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny" autorstwa Magdaleny Micińskiej-Bojarek. Książka stanowi omówienie prawnych aspektów łowiectwa z punktu widzenia humanitarnej ochrony zwierząt. W recencji książki czytamy: "Celem, jakiemu służą rozważania autorki jest ocena na ile przepisy polskiego prawa łowieckiego uznać można za akceptowalne z punktu widzenia współczesnych standardów humanitarnej ochrony zwierząt, rekonstruowanych przez nią przede wszystkim w oparciu o główne akty normatywne dotyczące tej problematyki (zarówno na poziomie prawa międzynarodowego, europejskiego jak i krajowego (...). Praca stanowi interesujący, oryginalny i wartościowy wkład w refleksję nad prawnymi aspektami humanitarnej ochrony zwierząt, otwierając poważną dyskusję nad potrzebą i kierunkami zmian obowiązujących przepisów prawa łowieckiego." (dr hab. Tomasz Pietrzykowski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Pozycja ta zdaje się być bardzo interesująca i godna polecenia.

 

Recenzja książki umieszczona w Przeglądzie Prawa Ochrony Środowiska: klik

strona wydawnictwa: klik

Facebook.com/Monitorlowiecki

 

"Producenci rolni otrzymają pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. Straty oszacowano na 6,3 mln zł. Udzielana pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis.

Stawka pomocy wyniesie 850 zł na 1 hektar powierzchni upraw rolnych uszkodzonych przez dziki. Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie będzie mogła przekroczyć kwoty o równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwotę pomocy de minimis udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat. Będzie ona również pomniejszona o wysokość odszkodowania, jakie otrzyma rolnik na podstawie prawa łowieckiego.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Wnioski w sprawie przyznania rekompensat za straty powinny zostać złożone do 28 listopada 2014 r."

Treść aktu znajduje się w zakłądce Prawo                                                                                                                                                                          źródło: premier.gov.pl

Edit: pomoc dotyczy rolników z województwa podlaskiego. Więcej: ARiMR Min. Rolnictwa

Pomoc de minimis:

TWE (Traktacie ustanawiający Wspólnotę Europejską) stwierdza, że pomoc publiczna jest co do zasady niezgodna z regułami wspólnego rynku, a więc wprowadza generalny zakaz jej udzielania. Niemniej, istnieją pewne wyjątki – w określonych okolicznościach pomoc jest lub może być uznana za zgodną z regułami wspólnego rynku. Mimo że może nastąpić naruszenie wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi, a także zakłócenie konkurencji lub też groźba jej zakłócenia, to jednak negatywne następstwa udzielenia takiej pomocy są rekompensowane przeważającymi efektami pozytywnymi. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi (Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, dr Agnieszka Jankowska, Marek Mirosław, 2009). W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy. Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Więcej o pomocy de minimis: PARP

 Facebook.com/Monitorlowiecki

Zastanawiający news obiegł dziś Internet. Mianowicie pojawiła się informacja o złożeniu przez Prokuratora Generalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia Ministra Środowiska ws. wykonywania polowań.

Wniosek taki złożony został przez w/w organ do Trybunału 11 marca 2014 r. Nie udało nam się odszukać nowego wniosku, a o "starym" pisaliśmy już jakiś czas temu: tutaj   

Wniosek można znaleźć na stronie Trybynału pod sygnaturą U 3/14. Jedno się zgadza - terminu rozprawy nadal nie wyznaczono.

Dlaczego, więc Prokurator miałby dwa razy zaskarżać to samo rozporządzenie?

Monitor Łowiecki będzie badał tą sprawę!

 Facebook.com/Monitorlowiecki

Prokurator Generalny na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 3 października br. wystąpił z wnioskiem (sygn. PG VIII TKw 56/13) do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami):

ust. 1 – w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a oraz b tejże ustawy, do szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry;

ust. 4 – w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, co do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, jedynie do podmiotów, które mogą doznać szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry, z pominięciem szkód wyrządzonych przez pozostałe zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit a oraz b tejże ustawy

– z art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: Prokuratoria Generalna

Facebook.com/Monitorlowiecki

 

W zakładce Artykuły pojawił się tekst pt.: Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. - cz.2

Zapraszamy do lektury!

Facebook.com/Monitorlowiecki

Jak podaje resort ochrony środowiska, trwają prace nad nowym rozporządzeniem, które ma wprowadzić zmiany w zasadach odstrzału dzików. 

"Wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski wyjaśnił, że nowe rozporządzenia pojawiłyby się przed nowym sezonem łowieckim. Nowe przepisy znosiłyby większość ograniczeń w polowaniach na dziki, wiosną i wczesnym latem, dotyczących ciężarnych loch i młodych sztuk. Działania te są reakcją m.in. na protesty podlaskich rolników, którzy domagali się większego odstrzału dzików oraz wyższych odszkodowań za zniszczone przez te zwierzęta uprawy. Rolnicy zwracali uwagę, że dzików jest bardzo dużo, w efekcie zakazu polowań po wykryciu w lutym w Podlaskiem przypadków wirusa afrykańskiego pomoru świń - ASF." (PAP)

Nas jednak bradziej zainteresowała zapowiedź wiceministra, który poinformował również o trwających w resorcie środowiska pracach nad nowelizacją Prawa łowieckiego, która ma wprowadzić transparentny system wypłat odszkodowań dla rolników, których uprawy zostały zniszczone, np. przez dziki."

 

źródło: Polska Agencja Prasowa

W zakładce Artykuły pojawił się tekst pt.: "Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 - cz.1."

Jako że uzasadnienie do omawianego wyroku jest obszerne i wyczerpujące pozwoliliśmy podzielić sobie tekst na części. W części pierwszej krótkie przypomnienie pytania prawnego NSA oraz odpowiedzi TK oraz jej uzasadnienie oraz kilka słów na temat ograniczania prawa własności uchwałą sejmiku.

Zapraszamy do lektury!

Od dziś można nas śledzić na Facebooku!

https://www.facebook.com/Monitorlowiecki

Co prawda, nasza tablica - póki co - świeci jeszcze pustkami, ale postaramy się ją szybko zapełnić.

Zapraszamy do polubienia naszej strony!

 

Weszło w życie rozporządzenie Monistra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Treść aktu: Dziennik Ustaw

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny podjął szereg istotnych kwestii. Jedną z nich jest, już wcześniej przez nas poruszana kwestia granic obwodów łowieckich (Artykuł Granice obwodu a granice administracyjne miasta).

Trybunał wyraźnie stwierdził, że:

W dniu wczorajszym, tj. 09.10.2014 r. w Pałacu Kultury w Warszawie odbyła się debata, współorganizowana przez Brać łowiecką oraz Wszechnicę Polską, pt.: "Co dalej z polskim łowiectwem? Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego". Udział w niej wzięli m.in. dr Roman Stec (autor wielu publikacji oraz książek zw. z tematyką prawa łowieckiego), senator Stanisław Gorczyca, jak również przedstawiciel izb rolniczych.

W toku debaty okazało się, że kwestia obwodów łowieckich nie jest jedynym palącym problemem polskiego łowiectwa. Wśród spraw, które budzą kontrowersje znalazły się szkody łowieckie, kwestie ustroju polskiego łowiectwa, brak konkretnych reform oraz niemożność ich przeprowadzenia. W ogniu ostrej krytyki znalazł się również Polski Związek Łowiecki mocno skrytykowany przez senatora Stanisława Gorczycę słowami: "Nie boję się też powiedzieć, że w całą tę trudną sytuację wpakowały nas, myśliwych, władze PZŁ, które uporczywie od lat ignorują głos rozsądku i nie potrafią się przestawić na współczesne, demokratyczne myślenie. Nie potrafią i nie chcą naszego łowiectwa wprowadzić w ramy demokracji, poszanowania praw jednostki i prawa własności".

Relacja z debaty udostępniona została na portalu łowiecki

 

Analiza i komentarz Monitora Łowieckiego do wyroku Trybunału z dnia 10 lipca 2014 r. pojawi się na naszej stronie już wkrótce.

W zakładce Artykuły pojawił się tekst pt. Obwody łowieckie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego omawiający wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.

Zapraszamy do lektury!

21 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę konstytucyjności wybranych regulacji ustawy o ochronie przyrody. Zodnie w treścią wyroku, art. 126 ust. 1 pkt. 1 - 4 w/w ustawy jest niezgodny z Konstytucją RP. Wniosek zołżony przez Prokuratora Generalnego dotyczył odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzane przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie.

Trybunał przychylił się do treści wniosku orzekając, iż powołane Przez Prokuratora Generalnego we wniosku przepisy są niezgodne z art. 32 ust. 1 oraz 64 ust. 2 Konstytucji. Naruszają, bowiem zasadę równości wobec prawa oraz zasadę równej ochrony własności. Przepisy te użalezniaja wypłatę odszkodowania od wystąpienia szkody w określonym mieniu. W ten sposób ustawodawca uprzywilejował właścicieli wskazanych rzeczy kosztem właścicieli rzeczy pozostałych, które w równym stopniu mogą być narażone na szkody.  

Należy zwrócić uwagę, iż w kontekście odszkodowań Trybunał Konstytucyjny opowiedział się przeciwko całkowitej automatyzacji i refundacji szkód. Trybunał podkreślił, iż podejmowane przez Skarb Państwa działania odszkodowawcze powinny być powiązane z oceną działań zapobiegawczych szkodzie podejmowanych przez właścicieli i posiadaczy rzeczy.

więcej: K 36/13

21 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę z zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie (K36/13). Inicjatorem postępowania jest Prokurator Generany, który złożył wniosek o zbadnie zgodności przepisów art. 126 ust 1 pkt 1 - 4 i art.126 ust. 4 z art 32 ust. 1 i 64 ust. 2 Konstytucji.

10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał kolejną sprawę z zakresu prawa łowieckiego. Tym razem TK pochylił się nad konstytucyjnością tworzenia obwodów łowieckich bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony dla właściciela nieruchomości objętej reżimem obwodu. Inicjatorem postępowania był Naczelny Sąd Administracyjny, który zwrócił się do TK z pytaniem prawnym, czy art. 26 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie:

1. są zgodne z art 64 ust 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim dopuszczają utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości,

2. są zgodne z art. 64 ust 3 w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji.

Zastrzeżenia NSA dotyczyło odpowiednio wprowadzenia nieproporcjonalnego ograniczenia własności oraz naruszenia istoty prawa własności przez przepisy Prawa łowieckiego.

Trybunał przychylił się do pierwszego zarzutu umarzając postępowanie w dalszym zakresie. W wyniku czego art. 27 Prawa łowieckiego traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Z treścią pytania prawnego NSA oraz stanowiskiem Sejmu i Prokuratora Generalnego można zapoznać się na stronie Trybunału Konstytucyjnego: więcej lub też w zakładce Prawo na naszym portalu.

Zbliża się termin rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego wniesionego pismem z dnia 09 kwietnia 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. P19/13). NSA poddał pod wątpliwość konstytucyjność tworzenia obwodów łowieckich na terenach prywatnych bez zgody ich właściciela. TK rozpozna to zagadnienie w dniu 9 lipca 2014 r. Zbadana zostanie konstytucyjnosć art. 64 ust. 1 w zw. z. art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji - zbadana zostanie proporcjonalność wprowadzonego ogranieczenia prawa wlasności oraz art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji - naruszenie prawa własności.

więcej: P19/13

W Ministerstwie Środowiska trwają pracę nad projektem rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Nowelizacja dotyczyć ma również myśliwych - nowe regulacje wprowadzą pewne ograniczenia dotyczące zakazu transportu, darowzny lub innego zbywania, które nie wiąże się ze sprzedażą lub wymianą. Nie dotyczą one gatunków łownych które nie są wymienione w załącznikach III A i III B Dyrektywy Ptasiej - gęś zbożowa (anser fabalis), jarząbek (tetrastes bonasia) jak i gatunków łownych wymienionych w załączniku III B Dyrektywy Ptasiej.

 

Nad projektem trwają konsultacje społeczne.

Więcej: Ministerstwo Środowiska  

Projekt rozporządzenia: pdfklik

 

Ministerstwo Środowiska prowadzi prace nad wprowadzeniem odstrzału na łosie. Projekt wzbudził sprzeciw części społeczeństwa - petycje wyrażające sprzeciw zniesieniu moratorium podpisało już w sumie ponad 7800 osób. Wiele kontrowersji wzbudza fakt, iż Minister Środowiska prywatnie zajmuje się łowiectwem przez co posądzany jest o stronniczość.

Na stronie Ministerstwa Środowiska został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

Z inicjatywy Prokuratora Generalnego do Trybunał Konstytucyjnego wpłynał wniosek w sprawie zgodności art. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, jak również art. 3 tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczy spraw utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim na skutek łowieckiego postępowania dyscyplinarnego, z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Na rynku wydawniczym pojawiła sie nowa pozycja - Prawo łowieckie. Komentarz, autorstwa: B. Rakoczy, R. Steca oraz A. Woźniak

Na stronie wydawnictwa czytamy: "Komentarz jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem zagadnień polskiego prawa łowieckiego oraz najważniejszego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w tym zakresie. W publikacji przedstawiono najnowsze zmiany dokonane w ustawie o prawie łowieckim, dotyczące m.in. postępowań dyscyplinarnych i uprawnień Państwowej Straży Łowieckiej po wejściu w życie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zaprezentowano również kompetencje i zadania podmiotów administracyjnych właściwych w sprawach łowiectwa oraz wskazano, które przepisy prawa łowieckiego mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą."

21 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja, której celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. Noweliazja reguluje zagadnienia zwiazane z postępowaniem dyscyplinarnym. Oznacza to, że obecnie należy stosować się do przepisów zawartych w rozdziale 6a ustawy (art. 35b - 35t). 

W skrócie: ustawa określa organy uczestniczące w postępowaniu dyscyplinarnym, ich skład oraz sposób wyboru. Reguluje też tryb i zasady postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim, katalog przewinień łowieckich i kar dyscyplinarnych oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z nowelizacją, członkowie Polskiego Związku Łowickiego będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie takie jak m.in. naruszenie statutu PZŁ oraz polowanie w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką. Kary dyscyplinarne zostały podzielone na zasadnicze i dodatkowe. Zgodnie z zawartymi w ustawie regulacjami organami dyscyplinarnymi w Polskim Związku Łowieckim będą: Główny Sąd Łowiecki oraz okręgowe sądy łowieckie. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń o przewinienia łowieckie będzie Główny Rzecznik Dyscyplinarny i rzecznicy okręgowi. Postępowanie przed sądem łowieckim będzie wszczynane na ich wniosek. Zgodnie z ustawą Naczelna Rada Łowiecka będzie powoływała Główny Sąd Łowiecki i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z zastępcami na wspólną 5-letnią kadencję. Okręgowe Rady Łowieckie będą odpowiednio powoływały na wspólną 5-letnią kadencję okręgowe sądy łowieckie i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z zastępcami. Nowelizacja zakłada dwuinstancyjne postępowanie przed sądami łowieckimi. (źródło Sejm RP).

 

Znowelizowana ustawa zamieszczona została w zakładce "Prawo".

Do Trybunalu Konstytucyjnego wpłynął wniosek, złożony w dniu 11 marca 2014 r. przez Prokuratora Generalnego, w sprawie stwierdzenia zgodności wskazanych przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, z przepisami ustawy Prawo łowieckie oraz z Konstytucją (sygn. U3/14).

Uruchomiliśmy zakładkę Poradnik, zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. W dziale tym chcemy skupić się głównie na praktycznych problemach dotyczących szkód łowieckich oraz stosowania prawa łowieckiego. Bardzo chęnie odpowiemy na Państwa pytania, które można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W zakłądce "artykuły" pojawił się tekst pt. "Granice obwodu a granice administracyjne miasta".

Zapraszamy do lektury!

W zakładce artykuły pojawił się nowy artykuł "Koła łowieckie a obowiązek udostępniania informacji publicznej".

Zapraszamy do lektury!

W zakładce "artykuły" pojawił się nowy artykuł "Działania ZO PZŁ w Poznaniu a ochrona środowiska przyrodniczego".

Zapraszamy do lektury!

W marcu wolno polować na:

jeleń szlachetny byki, cielęta do 2
muflon tryki do 2
dzik odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki cały miesiąc
piżmak

 

cały mieisąc
bażant

koguty

do 2

 

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;

  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;

  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;

  • dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

W 2013 r. NRŁ uchwałą nr 33/2013 powołała zespół do opracowania nowelizacji zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Zespół opracował projekt pdfprojekt

żródło: lowiecki.pl

17 lutego 2014 r. do Głównego Lekarza Weterynarii wpłynęły oficjalne wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających znalezienie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przypadek nie dotyczy trzody chlewnej a padłego dzika.
Wirus ASF nie jest groźny dla człowieka, choroba nie przenosi się na ludzi.

więcej: Ministerstwo Rolnictwa

kostka

13 lutego 2014 r. Prezydent podpisał ostateczną wersję ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie. 

Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (K 21/11) w którym Trybunał orzekł o niezgodności przepisów ustawy regulujących postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim z art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy - W dodawanym do ustawy – Prawo łowieckie rozdziale 6a do materii ustawowej włączono zasady regulując odpowiedzialności dyscyplinarną w Związku. W dodawanym at. 35b ust. 1 określono przewinienie łowieckie jako zachowanie polegające na naruszeniu ustawy  i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Związku oraz wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką. Odpowiedzialnością dyscyplinarną objęto formy zjawiskowe czynu: pomocnictwo lub podżeganie do popełnienia przewinienia łowieckiego. Do katalogu kar dyscyplinarnych ustawodawca zaliczył karę nagany, zawieszenie w prawach członka Związku na okres od 6 miesięcy do 3 lat, wykluczenie ze Związku oraz karę dodatkową – zakaz pełnienia funkcji w organach Związku (art. 35c). W celu wyeliminowania niekonstytucyjności ustawodawca zmodyfikował treść przepisu art. 33 ust. 6 ustawy w ten sposób, aby zagwarantować prawo do sądu we wszystkich sprawach dotyczących utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Związku po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego jak również od wszystkich orzeczeń i postanowie kończących postępowanie dyscyplinarne, bez zróżnicowania w zależności od rodzaju wymierzonej kary. Prawo do sądu w powyższych sprawach będzie realizowane w trybie odwołania, a sądem właściwym ustawodawca ustanowił sąd powszechny – sąd okręgowy.

tekst uzasadnienia: pdfklik

kostka

W dniu 27 stycznia 2014 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie została przedstawiona Prezydentowi do podpisu. Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (K 21/11) w zakresie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.

więcej: pdfustawa pdfwyrokTK

kostka

Zgodnie z informacją z dnia 29 lipca 2013 r. udzieloną przez Ministra Środowiska podstawą do wyliczeń czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego jest ostatecznie ustalona cena żyta, która ustalana jest w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Czyli, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 powołanej ustawy, średnią cenę żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS oraz uchwały właściwej rady gminy (jeśli została wydana). Rada gminy może bowiem, fakultatywnie, wydać uchwałę w przedmiocie obniżenia ceny skupu.

więcej: pdfklik