Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że bardzo mało rolników z podlaskiego jest zainteresowanych pomocą za szkody spowodowane przez dziki.

Wnioski można składać do 31 marca br., a wiec chętni mają na to jeszcze trochę ponad miesiąc. Do 27 lutego wnioski o taką pomoc złożyło 60 rolników.

Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.

 

Rząd przeznaczył na pomoc dla rolników, którym w 2014 roku dziki wyrządziły szkody w uprawach 6,1 mln zł. DOtyczy to rolników z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obszary te zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie takie będzie przyznawane w formie pomocy de minimis.

Rolnik może, więc otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Z tym, że wysokość pomocy będzie pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. - wówczas również Agencja wypłacała rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki. W przypadku gdy wysokość pomocy w ciągu trzech ostatnich lat przekroczy 15 tys. euro, wówczas otrzyma maksymalne możliwe wsparcie czyli równowartość 15 tys. euro

 

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.

1) oświadczenie producenta rolnego, o tym czy uzyskał:

odszkodowanie z tytułu szkód, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości,
pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jeżeli uzyskał taką pomoc - również o jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy z tego programu nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód przez dziki.

 

Wspomniany § 14f został dodany rozporządzeniem z dnia 18 listopada 2014 r. i wszedł w życie 21 litopada 2014 r, w brzmieniu:

1. W 2014 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 pkt 5, producentowi rolnemu, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w 2014 r. poniósł szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420, 1205 i 1394).
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 850 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody zostały wyrządzone przez dziki.
4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na której zostały wyrządzone szkody określone w ust. 1, wykazane przez Zespół do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych na obszarze województwa podlaskiego, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni upraw określonej w ust. 3.
5. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustaloną zgodnie z ust. 4, pomniejsza się o wysokość odszkodowania za szkody określone w ust. 1, uzyskanego przez producenta rolnego na podstawie przepisów prawa łowieckiego.
6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta, złożony w terminie do dnia 28 listopada 2014 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4) numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona uprawa rolna, w której szkody zostały wyrządzone przez dziki, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię tej działki.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:
1) oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw, na której w 2014 r. zostały wyrządzone szkody określone w ust. 1, oraz o tym, czy uzyskał odszkodowanie z tytułu tych szkód na podstawie prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości.

Przepis ten, jak i całe rozporządzenie, został uchylony przez §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z dnia 6 lutego 2015 r., treść rozporządzenia znajduje się w zakładce "prawo") - jest więc to akt obecnie nieobowiązujący.

Jednakże jeśli rolnik otrzymał pomoc na podstawie powołanego przepisu, ma on obowiązek wskazać Agencji kwotę jaką otrzymał - płatność zostanie bowiem pomniejszona o tą kwotę tak, aby całość otrzymanej pomocny nie przekraczała progu 15 tys. euro.

 

Wzory wniosków znajdują się na stronie Agencji: źródło