Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie przedłożony przez Ministra środowiska. Projekt ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.

 

Przypominamy główne założenia i zmiany wprowadzone projektem:

 1. Uwzględnianie opinii właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy wyznaczaniu na nich obwodów łowieckich.

2. Zapis o konsultacjach publicznych z właścicielami nieruchomości, które mają być przedmiotem dzierżawy kół łowieckich.

3. Marszałek województwa poinformuje na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o projekcie uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie.

4. Właściciele lub użytkownicy będą mogli zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, jeżeli uznają, że narusza ich interes prawny.

5. Właściciele lub użytkownicy będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach lub spowoduje obniżenie jej wartości.

6. Możliwość wystąpienia, przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim, do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne.

7. Obowiązek informowania o planowanych polowaniach. Myśliwy będzie musiał poinformować każdego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu objętego obwodem łowieckim, który zgłosi wolę bycia informowanym o polowaniu indywidualnym.

8. Możliwość skorzystania ze skargi, przez właścicieli i użytkowników wieczystych, do Polskiego Związku Łowieckiego na sposób wykonywania polowań, jeśli jest on sprzeczny z zasadami etyki łowieckiej.

9. Wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

10. Możliwość wypowiedzenia dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy w przypadku niezrealizowania przez niego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat.

11. Określono w ustawie, a nie w rozporządzeniu, jak to było dotychczas, rodzaje polowań oraz zasady ich wykonywania.

 

żródło: Ministerstwo Środowiska

Jesteśmy na Facebooku! - Facebook.com/Monitorlowiecki