Podlaska Izba Rolnicza zamieściła na swojej stornie opinie dotyczącą projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Najciekawsze uwagi to:

- wzór umowy dzierżawy powinien być uzgodniony przede wszystkim z właścicielami nieruchomości,
- treść nowego rozporządzenia w spawie szacowania szkód łowieckich powinna być obligatoryjnie konsultowana z Krajową Radą Izb Rolniczych,
- z uwagi na możliwość rozwiązania umowy dzierżawnej i przejęcie zobowiązań z tytułu szkód łowieckich przez Polski Związek Łowiecki tym bardziej zasadne wydaje się utworzenie funduszu ryzyka na wzór np, funduszu stabilizacji dochodów, który utworzony byłby z wpłat kół łowieckich w wysokości np. 10 - 15 % rocznych przychodów danego koła oraz podmiotów zajmujących się skupem zwierzyny łownej,
-projekt prawa łowieckiego nie odnosi się w ogóle do szkód łowieckich, które są główną przyczyną konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi,

Postulaty Izby:

1. Przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny również na terenie obwodów łowieckich. Zgodnie z przepisami właścicielem i dysponentem zwierzyny łownej w stanie wolnym jest Skarb Państwa.

2. Wprowadzenie zmian mających na celu rozdzielenie podmiotu szacującego szkodę od podmiotu wypłacającego odszkodowanie, gdyż koła łowieckie szacując straty są sędziami we własnej sprawie i nie są obiektywni. Wyznaczenie obiektywnej instytucji zajmującej się szacowaniem szkód.

3. Zasadnym jest włączenie samorządu rolniczego w procedury nadzoru i wyrażania opinii w zatwierdzaniu rocznego planu łowieckiego.

4. Powołanie Funduszu Promocji Dziczyzny. Fundusz ten może poprawiłaby sytuację kół łowieckich poprzez zwiększenie zapotrzebowania na produkty pochodzące od dzikich zwierząt.

5. Wydzierżawianie obwodu łowieckiego daje prawo do prowadzenia gospodarki łowieckiej, jednak z zachowaniem interesów właścicieli gruntów. Natomiast miejsce wykładania karmy powinno być uzgadniane z właścicielami pól przylegających do miejsc dokarmiania. Paśniki powinny być umieszczane w lasach, a właściciele użytków rolnych powinni mieć wpływ na usytuowanie miejsc dokarmiania zwierzyny.

6. Polski Związek Łowiecki powinien być podzielony na 16 Okręgowych Zarządów Wojewódzkich, zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.

7. Zasady tworzenia obwodów łowieckich powinny mieć na celu minimalizację szkód łowieckich.

8. Uzupełnić wykaz gatunków zwierząt powodujących szkody łowieckie, tj. dzikie gęsi, czaple, lisy, zające, norki.

9. Doprecyzować w ustawie niektóre pojęcia: min. "bezpośrednie sąsiedztwo lasu" oraz "rażące naruszenie zasad agrotechnicznych".

10. Usankcjonować prawnie możliwość zlecenia przez wójta/burmistrza/wojewodę interwencyjnego pdstrzału interwencyj nego odstrzału.

 

żródło: Podlaska Izba Rolnicza