12 września 2015 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, na którym wprowadzono poprawki do statutu Związku.

Poprawki dotyczyły sądownictwa dyscyplinarnego. Przypomniamy, że 6 listopada 2012 r. zapadł w tym temacie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn.: K 21/11).

 1. W rozdziale II uchyla się § 6 ust. 1 pkt 6:

1. Do zadań Zrzeszenia należy:
6) prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego;

2. W rozdziale II w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniuZrzeszenie wobec członków Zrzeszenia osób fizycznych podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej
za przewinienia łowieckie prowadzi postępowanie dyscyplinarne."

3. W rozdziale VI uchyla się § 25:

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach dotyczących utraty członkostwa w Zrzeszeniu, zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

4. W rozdziale XIV w oddziale 6 w § 127 w pkt 17 skreśla się wyrazy „zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych:

Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy:
17)powoływanie komisji dokonujących oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach dzierżawionych bądź będących w zarządzie Zrzeszenia, a położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji osobniczej.

5. W rozdziale XV w oddziale 1 uchyla się § 135 ust. 1 pkt 1.

1. Postępowanie, w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich przez członków Zrzeszenia będących osobami fizycznymi, obejmuje:
   1) postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie, zwane dalej „postępowaniem dyscyplinarnym"

6. W rozdziale XV uchyla się oddział 2 z wyjątkiem § 138 ust. 3 oraz § 143 oraz w § 143 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego".

Oddział dotyczył postępowania dyscyplinarnego. Pozostałe paragrafy mają brzmienie:

§ 138 ust. 3: Organy Zrzeszenia, koła oraz członkowie Zrzeszenia są obowiązani udzielać pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym w wykonywaniu ich funkcji.

§ 143: 1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, Statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła.
2. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.

7. W rozdziale XV uchyla się oddział 3 i oddział 4.

Odział 3 – sądy łowieckie
Oddział 4 – Rzecznicy dyscyplinarni

8. W rozdziale XV w oddziale 5:
1) w § 152 ust. 1 skreśla się wyrazy: „przepisom prawa łowieckiego, Statutu, Zrzeszenia i",

§ 152 1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - przewinień przeciwko koła mogą być stosowane kary porządkowe: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do roku; 4) zawieszenia w prawach członka koła na okres do roku.

/przyznajemy, że po poprawkach przepis ten stracił trochę sens.../

2) uchyla się § 154,

1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi, właściwy zarząd okręgowy, na podstawie arkusza oceny sporządzanego przez komisje, o których mowa w art. 42d ustawy lub w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Zrzeszenia, na wniosek zarządu okręgowego właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny, stosuje kary porządkowe: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej lub muflonów na okres do lat 2; 4) zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflonów na okres do lat 2.

2. Przy wymierzaniu kar porządkowych zarząd okręgowy stosuje zasady określone w uchwale, o której mowa w § 108 pkt 12. 42 3. Wymierzenie kary porządkowej, o której mowa w § 152, nie stoi na przeszkodzie wszczęciu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego.

3) w § 155 wyrazy „oraz § 154 ust. 1 pkt 3 i 4" zastępuje się wyrazami „oraz art. 42da ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie":

Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych członka, po okresie 2 lat od dnia jej orzeczenia, a w przypadku określonym w § 152 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art.
42da ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie od jej odbycia.

 

Treść uchwały z 12 września 2015 r. oraz statut PZŁ znajduje się w zakładce Prawo