Czy koło łowieckie ma prawo zajmować stanowisko w procesie uchwalania granic obwodów łowieckich i czy sejmik województwa ma obowiązek wziąć pod uwagę takie stanowisko?

Na to pytanie odpowiada wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. (II OSK 123/09), zgodnie z którym: "Ani w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy nie ma przepisu, który uprawniałby koła łowieckie do formułowania swego stanowiska w kwestii ustalania granic obwodów łowieckich, które następnie powinno być brane pod uwagę przez właściwe w sprawie organy".

Koło łowieckie nie mia bowiem interesu prawnego w sprawie uchwalania granic obwodów. Mieć interes prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym to tyle, co wskazać przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którym wnoszący pismo opiera swoje żądanie.

Treść wyroku: pdfklik