Ostatnio zwróciliśmy uwagę na interesujące, naszym zdaniem, zagadnienie poruszone przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dotyczące poddania wieloletnich planów łowieckich procedurze strategocznej oceny oddziaływania na środowosko (chodzi o tereny na obszarze Natura 2000).

Stowarzyszenie powołuje się na niezogodność projektowanej ustawy prawo łowieckie z przepisami Unii Europejskiej. Jednakże w tym miejscu nie chcielibyśmy w żadnej mierze rozstrzygać o tym, czy Stowarzyszenie ma rację pod względem prawnym, czy też nie, a nasza intencja jest jedynie przybliżenie ciekawego punktu widzenia i problemów wskazanych przez Stowarzyszenie.

 

Na wstępie jednakże, krótkie przybliżenie instytucji oceny oddziaływania na środowisko.

Jest to jedna z procedur administracyjnych prowadzona przed podjęciem realizacji przedsięwzięcia i mająca na celu rozważenie środowiskowych skutków podejmowanych działań. Jest ona więc jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska i ma za zadzanie czynić za dość zasadzie zrównowarzonego rozwoju. Ma ona za zadanie wykazać, czy ingerencja w środowisko jest optymalna i czy korzyści z niej płynące zrekompensują straty w środowisku.

Procedura taka wszczynana jest, gdy przedsięwzięcie może znacząco / potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (o tym które inwestycje mają znaczący lub potencjalnie znaczący wpływ na środowisko decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z 12 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397). Celem procedury Oceny oddziaływania na środowisko jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń – jeszcze na etapie planowania inwestycji – które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie.

Podstawowym zaś aktem prawnym, który reguluje Ocenę oddziaływania na środowisko jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Kwestie poruszone  przez  Stowarzyszenie, a więc to z czym naszym zdaniem warto się zapoznać:

1. Szacowanie liczebności populacji gatunków zwierząt łownych,  więc podstawy dlaszego gospodarowania zwierzętami żyjącymi w stanie dzikim. Problem nierzetelnej inwentaryzacji zwierzyny łownej zgłaszają sami myśliwi oraz środowiska naukowe

2. Wpływ prowadzenia polowań na siedliska i gatunki podlegające prawnej ochronie. W przypadku braku przeprowadzenia takiej oceny (w tym przypadku, przedmiotem oceny powinny byc przedewszystkim plany łowieckie i plany hodowlane), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest do nakazania natychmiastowego wstrzymania działań mogących negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

3. Wpływ dokarmiania zwierząt łownych na stan zachowania gatunków chronionych. O ekologicznych konsekwencjach punktowego pojawiania się sztucznych źródeł pokarmu dla gatunków niebędących adresatami dokarmiania traktuje wiele prac naukowych (...). Dokarmianie zwierząt łownych narusza także naturalne procesy regulacyjne w obrębie  dokarmianej popuacji, co przy braku naukowych dowodów na faktyczne ograniczanie szkód w uprawach leśnych stanowi o braku celowości tego działania. w obecnej praktyce tworzenia planów łowieckich kwestia wpływu dokaramiania zwierząt łownych jest poddawana analizie.

4. Na wielu obszarach Natura 2000 wymagajace wyjaśnienia jest np. oddziaływanie łowiectwa na bazę pokarmową wilka i rysia, a takze oddziaływanie czynności podejmowanych w ramach gospodarki łowieckiej na inne przedmioty ochrony Natura 2000 (np. zagospodarowanie łąk śródleśnych, jako poletka łowieckie, płoszenie gatunków itp.)

 

Poruszone probemy są ciekawe i realne. Zdaje się, że póki co kwestie te są ignorowane przez prawodawcę, który skupiony jest na realizacji znanego wszystkich ostateniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże zdaje się, że wskazane kwestie mogą stać się kolejnymi punktami zapalnymi nowelizowanej ustawy.

Treść pisma Stowarzyszenia znajduje się tutaj (klik).