Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek do Ministra Środowiska (z dnia 16 grudnia 2016 r.) w sprawie wydania rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1082)

Zgodnie z informacją podaną na stronie Izby Ministerstwo Środowiska przedstawiło następujące informacje:

"W związku z faktem, że przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1082 z późn. zm.) są obecnie zmieniane w trakcie trwania procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk sejmowy 1042), prace nad rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców oraz sposobu sprawdzania wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców, zostały obecnie wstrzymane."

 źródło: KRIR

W 2014 r. do Trybunalu Konstytucyjnego wpłynął wniosek z dnia 11 marca 2014 r. złożony przez Prokuratora Generalnego, w sprawie stwierdzenia zgodności wskazanych przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, z przepisami ustawy Prawo łowieckie oraz z Konstytucją (sygn. U3/14). Wniosek ten omawialiśmy tutaj .

Sprawa ta na jakiś czas zniknęła nam z pola widzenia. Ostanio postanowiliśmy ją "odgrzebać".

Jak się okazało, 21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok dotyczący wniosku, jednak Prokurator Generalny wycofał wniosek. Powodem było wyznaczenie w sprawie składu orzekającego Trybunału, który w ocenie Prokuratora Generalnego, jest niezgodny z art. 44 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Prokuratora Generalnego, ze względu na przedmiot zaskarżenia, Trybunał – zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK z 2015 r. – powinien orzekać w pełnym składzie, a nie w składzie 3 sędziów Trybunału.

Trybunał był zobowiązany umorzyć postępowanie.

Wielka szkoda - byliśmy bowiem bardzo ciekawi jak Trybunał rostrzygnąłby tę sprawę.

źródło: Trybunał Konstytucyjny

Jesteśmy na Facebook'u

1 stycznia br. miała wejść w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Przypominamy, że vacatio legis zostało przedłużone i ustawa (w części) wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2018r.

Zgodnie bowiem, z art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2016 r. - Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5–9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli weszły w życie z dniem 6 sierpnia 2016 r.).

Od 1 stycznia br. nie obowiązuje jeszcze nowa procedura szacowania szkód. Weszły natomiast przepisy o listach rzeczoznawców prowadzonych przez izby rolnicze. Brak jest jednak właściwego rozporządzenia Ministra ds. ochrony środowiska.

W związku z tym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 16 grudnia 2016 r. do Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko o wydanie rozporządzenia.

źródło: Dziennik Ustaw

 

zyczenia 2016

Kolejny rządowy projekt nowelizacji ustawy prawo łowieckie wpłynął 15 listopada 2016r. do Sejmu. Tym razem projekt, w swych założeniach, realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. i wskazuje sposób podziału i tworzenia obwodów łowieckich (pkt. 13 projektu).
Procedura jest jeszcze bardziej rozbudowana niż w projektach poprzednich. Przewidziane są nawet zespoły opiniodawczo-doradcze dla właściwych marszałków (w skład zespołu nie wchodzą przedstawiciele rolników). Właściciele albo użytkownicy wieczyści gruntów mogą za to składać niewiążące uwagi do projektu uchwały.
Zdaje się, że rząd postawił na biurokrację, a nie na realizację prawa własności gruntu.

Warto zwrócić uwagę na proponowany art. 27a: „Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę”. Tak więc, odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści.

Innymi słowy prawodawca stawia polowanie ponad interes właściciela. Warto zaznaczyć, że pobieranie pożytków z rzeczy jest immanentnym prawem właściciela, nie można się więc zgodzić z wyłączeniem utraconych korzyści z zakresu odszkodowania (zgodnie z art., 140 kodeksu cywilnego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy). Oczywiście prawo własności może być ograniczone ustawą. Jednak należy mieć na uwadze, że ograniczenia takie powinny być wprowadzane bardzo ostrożnie.

Treść projektu (dla wytrwałych) znajduje się tutaj

17 września 2013 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła do Trybunału Konstytucyjnego winiosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP następujących przepisów ustawy Prawo łowieckie (K 45/16):
1. Art. 29 ust. 1
2. art. 28 ust. 2
3. art. 31 ust. 1, 2 i 3
4. art. 42 ust. 1 i 8
5. art. 15 ust.1 i 3
6. art. 12 w zw. z art. 48 ust. 3

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2014 r. Trybunał odmówił nadania wnioskowi dalszego biegu. Trybunał uzasadnił swoją decyzję tym, iż KRIR nie ma legitymacji do składania rzeczonego wniosku.
KRIR, pismem z dnia 4.03.2014 r., złożyło zażalenie na postanowienie. Trybunał uwzględnił zażalenie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 12 w zw. z art. 48 pkt. 3 i art. 29 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust.3, art. 32 i art. 64 Konstytucji.

Ze wszystkich wskazanych przez KRIR przepisów Trybunał będzie, więc badać jedynie przepisy wskazane w punkcie 1 i 6 wniosku.

Gwoli przypomnienia – art. 29 ust. 1 ustawy Prawo łowieckiego głosi: Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:
1) obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
2) obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.
Natomiast art. 12: Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą, po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, wyznaczać i oznakowywać zakazem wstępu obszary stanowiące ostoje zwierzyny oraz wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej.

Odnośnie art. 29 ust. 1 ustawy KRIR wskazuje, iż:
art. 29 ust. 1 przewiduje, że rolnikowi będącemu właścicielem gruntu, znajdującego się w obwodzie łowieckim, nie przysługuje prawo do swobodnego korzystania, rozporządzania i pobierania pożytków z tego gruntu, albowiem jest on:
a. pozbawiony możliwości swobodnego korzystania - zagospodarowania tego gruntu (w tym przede wszystkim w celu wykonywania działalności rolniczej), albowiem, na skutek wykonywanych na gruncie polowań, wszelkie zasiewy i nasadzenia ulegną zniszczeniu, a życie i zdrowie osób przebywających na gruncie jest zagrożone;
b. pozbawiony możliwości pobierania pożytków z gruntu, albowiem na skutek wykonywanych na gruncie polowań, wszelkie zasiewy i nasadzenia ulegną zniszczeniu;
c. pozbawiony lub w sposób istotny ograniczony w możliwości swobodnego korzystania z tego gruntu -także w celach mieszkaniowych, czy rekreacyjnych, z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia jakie niesie ze sobą wykonywanie na tym gruncie polowań przez osoby trzecie;
d. pozbawiony lub w sposób istotny ograniczony w możliwości swobodnego rozporządzenia takim gruntem, który na skutek ww. uprawnień polujących do swobodnego ingerowania w grunt, jest dla potencjalnego nabywcy pozbawiony wartości w całości lub w znacznej części.
Wyłączenie możliwości wykonywania przez rolnika prawa własności w ww. zakresie, poprzez upoważnienie podmiotów, którym nie przysługuje żaden tytuł prawny do gruntu, do dysponowania tym gruntem, narusza istotę prawa własności. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w świetle którego "Najogólniej rzecz ujmując należy przyjąć, że istota prawa lub wolności zostanie naruszona, gdy regulacje prawne - nie znosząc danego prawa (lub wolności) w praktyce uniemożliwiają korzystanie z niego." Co więcej zdaniem Trybunału niezgodność z art. 64 Konstytucji ma miejsce w przypadku, gdy podmiot jest zobligowany na mocy obowiązujących regulacji, do uszczuplenia swojego majątku albo, na skutek określonych regulacji, ogranicza mu się możliwości rozporządzania lub uzyskiwania korzyści.

W stosunku do art. 12 KRIR wskazuje następujące zastrzeżenia:
Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy "dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania." W myśl art. 12 Ustawy "dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą, po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, wyznaczać i oznakowywać zakazem wstępu obszary stanowiące ostoje zwierzyny oraz wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej." W myśl art. 48 ust. 3 "odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom." Zgodnie z ww. regulacjami uzyskanie przez rolnika, będącego właścicielem gruntu odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dzikie zwierzęta oraz przez osoby trzecie przy wykonywaniu polowania, jest uwarunkowane uprzednim wyrażeniem przez rolnika zgody na budowę urządzeń (którymi w świetle art. 12 Ustawy są oznakowania zakazem wstępu obszarów stanowiące ostoje zwierzyny oraz urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej) lub wykonywanie przez osoby trzecie zabiegów zapobiegających szkodom. Brak wyrażenia przez rolnika - właściciela gruntu zgody na posadowienie tych urządzeń na jego nieruchomości , choćby nie miały one na celu zapobieżenia wyrządzenia mu szkody, wyklucza możliwość uzyskania przez rolnika odszkodowania, o którym mowa w art. 46 Ustawy. Przepis ten stawia rolnika -właściciela gruntu w sytuacji, w której jest on zmuszony do wyrażenia zgody na posadowienie przez osoby trzecie wszelkich urządzeń związanych z gospodarką łowiecką, (nie tylko tych koniecznych dla zabezpieczenia gruntu przed szkodą). W przeciwnym razie, na mocy omawianej regulacji zostanie on definitywnie pozbawiony prawa do uzyskania odszkodowania wyrządzonego , nie tylko przez zwierzęta, ale także przez myśliwych wykonujących polowania na jego gruncie wbrew jego woli. Należy także zwrócić uwagę, że przepis art. 12 Ustawy nie wymaga zgody rolnika na posadowienie rządzeń gospodarki łowieckiej, za wystarczającą uznając zgodę zarządcy obwodu, niebędącego właścicielem gruntu. Nie ulega wątpliwości , że ww. przepisy ograniczają rolników w wykonywaniu prawa własności do gruntu, naruszając jego istotę, poprzez uniemożliwienie mu swobodnego korzystania, gospodarowania i dysponowania tym gruntem.

Sprawa jest ciekawa szczególnie w odniesieniu do kwestionowanego art. 29 ustawy Prawo łowieckie. Trybunał bowiem w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. (P 19/13) uznał za niezgodny z Konstytucją art. 27 ust. 1 przez to, że upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości. Wskazany art. 29 również odnosi się do prawa własności gruntu, który objęty jest granicami obwodu łowieckiego.

Źródło:

Wniosek KRIR oraz postawnowienia TK dostępne są na stronie TK - klik

21 października, grupa posłów Kukiz15 złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie. Z uwagi na zwiększającą się w ostatnim czasie liczbę projektów nowelizacji ustawy przestaliśmy zwracać na nie większą uwagę. Jednak wspomniany projekt zakłada pewną ciekawą zmianę.

W projekcie ustawy proponuje się, aby dzierżawić obwody łowieckie mogły oprócz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego również stowarzyszenia myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Stowarzyszenie będzie mogło dzierżawić obwód łowiecki, jeżeli co najmniej połowa jego członków zamieszkuje teren powiatu, w którego okręgu znajduje się większość obwodu łowieckiego, który ma zostać wydzierżawiony, jeżeli członkowie stowarzyszenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody oraz gdy jego członkowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami. Projekt zakłada również nowy tryb wydzierżawiania obwodów łowieckich – przetarg (pisemny ograniczony).

Projekt nie wskazuje jednak jak można będzie uzyskać status „myśliwego niezrzeszonego w Polskim Związku Łowieckim.” Aby móc wykonywać polowanie (a więc aby być myśliwym, a nie kłusownikiem) należy być członkiem PZŁ. Osoby, które opuszczą Związek tracą uprawnienia do wykonywania polowania, a więc nie mogą być myśliwymi.
Kolejna nie rozwiązana kwestia dotyczy tego przed jakim organem (instytucją) miałby odbywać się egzamin nadający uprawnienia. Obecnie bowiem, egzaminy takie składa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki. Ważnym elementem praktycznym przygotowania do egzaminu jest też staż w kołach łowieckich albo OHZ.

Zdaje się, że te dwie sprawy umknęły posłom.

Projekt nie określa sposobu tworzenia obwodów łowieckich.

żródło: Sejm RP

Kolejny rządowy projekt nowelizacji ustawy prawo łowieckie wpłynął 15 listopada 2016r. do Sejmu. Tym razem projekt, w swych założeniach, realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. i wskazuje sposób podziału i tworzenia obwodów łowieckich (pkt. 13 projektu).
Procedura jest jeszcze bardziej rozbudowana niż w projektach poprzednich. Przewidziane są nawet zespoły opiniodawczo-doradcze dla właściwych marszałków (w skład zespołu nie wchodzą przedstawiciele rolników). Właściciele albo użytkownicy wieczyści gruntów mogą za to składać niewiążące uwagi do projektu uchwały.
Zdaje się, że rząd postawił na biurokrację, a nie na realizację prawa własności gruntu.

Warto zwrócić uwagę na proponowany art. 27a: „Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę”. Tak więc, odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści.

Innymi słowy prawodawca stawia polowanie ponad interes właściciela. Warto zaznaczyć, że pobieranie pożytków z rzeczy jest immanentnym prawem właściciela, nie można się więc zgodzić z wyłączeniem utraconych korzyści z zakresu odszkodowania (zgodnie z art., 140 kodeksu cywilnego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy). Oczywiście prawo własności może być ograniczone ustawą. Jednak należy mieć na uwadze, że ograniczenia takie powinny być wprowadzane bardzo ostrożnie.

Treść projektu (dla wytrwałych) znajduje się tutaj

Obowiązki jakie nakłada na PZŁ i mysliwych ustawa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt omówione zostały w artykule - ASF - "specustawa"

Treść ustawy znajduje się w zakładce "Prawo".

W Internecie pojawiła się ciekawa informacja, iż rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo łowieckie. Na pewno warto zapoznać się z obecnie obowiązujacym projektem, szczególnie że ma on czynić zadość orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P19/13). Jednakże należy pamiętać, że przed projektem jeszcze długa droga - proces legislacyjny w Sejmie. Tak Sejm jak i Senat mogą wprowadzić jeszcze poprawki.

Projekt faktycznie wprowadza przepis art.42aa pkt. 14: "Zabrania się utrudniania lub uniemożliwania wykonywania polowania." oraz art. 51 ust. 1 pkt. 8: "Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania podlega karze grzywny."

Podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególych kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Projekt uchwały przygotowuje marszałek województwa. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Projekt wyłącza więc sprzeciw posiadaczy (np dzierżawców gruntu).

Natomiast, jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. Projekt wyłącza więc możliwość odszkodowania za utracone korzyści.

Inną scieżką wyłączenia gruntu z granic obwodu łowieckiego ma być wystąpienie z wnioskiem do sądu powszechnego. Wniosek taki jednakże uzasadniają jedynie przekonania religijne bądź wyznawane zasady moralne. Ustanowiony przez sąd zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym podmiotu, na rzecz którego został ustanowiony. Oznacza to, że prawo to nie jest związane z gruntem, a w sytuacji zbycia nieruchomości nie przechodzi ono na nowego właściciela.

Projekt jest ciekawy i warto się z nim zapoznać, niemniej należy pamiętać, że mogą zajść w nim jeszcze istotne zmiany.

Z projektem można zpoznać się: Rządowe Centrum Legislacji

Zchęcamy do lektury artukułu - Procedura dochodzenia wysokości odszkodowania po nowelizacji.

W dziale "Prawo" można zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.

Zgodnie z tym rozporządzeniem nakazuje się odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody. Na obszarach praków narodowych i rezerwatów przyrody wykonanie odstrzału sanitarnego zapewnia właściwy powiatowy lekarz weterynarii przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2016r.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikiem: klik

źródło: Dziennik Ustaw

15 stycznia 2016 wpłynął do Sejmu kolejny projekt ustawy prawo łowieckie.

Zmiany w zakresie szkół łowieckich:

1. Do wynagradzania szkód jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

2. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza lub prezydenta który przekazuje go wojewodzie.

3. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje wojewoda.

4. W oględzinach i szacowaniu szkód mają prawo brać udział właściciel lub posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu w zakresie wielkości szkody lub proponowanej wysokości odszkodowania, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może, w terminie 14 dni od dnia wniesienia tych zastrzeżeń, przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą, który dokonał oględzin i oszacowania szkód.

6. Wysokość odszkodowania ustala, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda.

7. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę jest ostateczna. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.

8. Tworzy się Państwowy Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na obszar wystąpienia szkód.

Projekt nie przewiduje unormowań w zakresie ustanawiania obwodów łowieckich.

źródło: Sejm RP

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie istnienia obwodów łowieckich po 21 stycznia 2016 r.:
"Istniejące obwody łowieckie funkcjonują normalnie po 21 stycznia 2016 r. Ich dzierżawcy i zarządcy mogą na nich prowadzić dotychczasową gospodarkę łowiecką, a myśliwi wykonywać polowanie".

więcej: pdfklik

Od wielu miesięcy myśliwi martwili się i zachodzili w głowę co się stanie jeśli Sejm nie uchwali nowej ustawy o prawie łowieckim przed wejściem w życie wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r.
Niestety, spełniły się nasze obawy i mamy 21 stycznia i brak ustawy.

Co więc z dotychczasowymi uchwałami sejmików o podziale województw na obwody i co z umowami dzierżawy obwodów?

Na stronie PZŁ można zapoznać się z opiniami prawników konstytucjonalistów na ten temat (klik).

 

Dla tych z Państwa, którzy są zbyt zapracowani aby przedzierać się przez teksty prawne zamieszczamy konkluzje (wywiedzione z Opinii Prawnej prof. M. Chmaja) :

 

1. Uchwały sejmików o podziale województwa na obwody łowieckie będą obowiązywały, aż do momentu ich uchylenia przez sejmik lub stwierdzenia ich nieważności przez wojewódzki sąd administracyjny (ew. przez organ nadzoru).

2. Umowy dzierżawny obwodu łowieckiego pozostają skuteczne i ważne. Umowy te podlegają wykonaniu, do czasu ich rozwiązania. Wejście w życie wyroku TK nie stanowi podstawy rozwiązania umów dzierżawy odwodów łowieckich.

 

Żródło: PZŁ

22 grudnia do Biura Legislacyjnego został skierowany projekt ustawy.

W projekcie znajdujemy m.in: definicję szkód łowieckich płodów rolnych oraz uprawy rolnej.

Dodany został rozdział "Zwierzęta łowne", w którym wymieniono co zalicza się do jakiej zwierzyny.

Odnośnie tworzenia obwodów łowieckich - Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel, użytkownik wieczysty albo zarządca nieruchomości objętej projektem uchwały.
Projekt zakłada również odszkodowania za ograniczenia korzystania z gruntu objętego obwodem łowieckim jak też wyłączenie gruntu z obwodu ze względu na przekonania właściciela.

Rozdział 12 poświęcony został szkodom łowieckim.

Póki co jest to nadal "tylko" projekt. Jednakże warto się mu przyjrzeć bowiem nie zostało wiele czasu na poprawki. Póki co nie oceniamy - czekamy na publikację w Dzienniku Ustaw.

Dla zainteresowanych treść projektu: Sejm RP

swieta 2015

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o proponowanych przez Komisję Rady Europejskiej zmianach w Dyrektywie z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG).

Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej temu tematowi. Proponowane zmiany dotyczą głównie posiadania broni pozbawionej cech użyteczności przez ludność cywilną oraz zasad rejestracji i kontroli obrotu bronią palną.

W załącznikach zamieściliśmy tłumaczenie postulatów Komisji oraz treść obecnie obowiązującej Dyrektywy (wraz ze zmianami z 2008 r.). Nie tłumaczyliśmy całego tekstu, bowiem okoliczności inicjatywy zmian są ogólnie znane, a obecnie obowiązujące przepisy są dostępne w języku polskim. W treści obowiązującej Dyrektywy zaznaczyliśmy jej najważniejsze, naszym zdaniem,  postanowienia z punktu widzenia osoby fizycznej i myśliwego.

propozycje zmian Komisji - tłumaczenie pdfotwórz

żródło informacji: Komisja Europejska

treść obowiązującej Dyrektywy: pdfotwórz

 

 

Na oficjalnej stronie PZŁ pojawił się dział, w którym zamieszczone zostały do pobrania publikacje o tematyce łowiectwa.

Bardzo ciekawa inicjatywa!

więceja na:

pzlow.pl

Polecamy artykuł: "Użytkowanie rzeczy w stosunkach między kołem łowieckim a rolnikiem"

12 września 2015 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, na którym wprowadzono poprawki do statutu Związku.

Poprawki dotyczyły sądownictwa dyscyplinarnego. Przypomniamy, że 6 listopada 2012 r. zapadł w tym temacie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn.: K 21/11).

Zapraszamy do lektury artykułu: "Skutki nieuchwalenia nowelizacjustawy Prawo łowieckie w terminie"

 

Jesteśmy na Facebook'u!

w dziale "artykuły" pojawił się tekst pt.: "Szkody łowieckie a utracone korzyści

Zapraszamy do lektury!

 

Jesteśmy na Facebook'u!

28 września 2015 r. Trybunał rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący szkód powodowanych przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące.

Wniosek dotyczył zgodności art. 126 ust. 1 oraz 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 konstytucji.
Gwoli ścisłości, wskazany art. 126 ust. 1 ustawy o ochroni przyrody brzmi: „Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym; 2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; 5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim".

W dziale "Artykuły" zamieściliśmy tekst: "Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie szkody łowieckiej w uprawach i płodach rolnych".

 

Zapraszamy do lektury!

 

Jesteśmy na Facebook'u!

 

Proces legislacyjny nad nowelizacją ustawy prawo łowieckie trwa. 19 maja br. na stronie Sejmu pojawił się rapost podkomisji, w którym możemy prześledzić kolejne zmiany w projekcie ustawy.

Nas najbardziej interesują kwestie dotyczące szkód łowieckich. Dopatrzyliśmy się ciekawej zmiany w punkcie 35 raportu: w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści."

Dlaczego uważamy ten punkt za interesujący?

Ministerstwo Środowiska odniosło się krytycznie do prac sejmowej podkomisji nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. Zmiany do projektu rządowego wprowadzone przez podkomisję budzą poważne wątpliwości Ministerstwa, czy ustawa w takim kształcie wypełni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który był główną przesłanką jej zmiany, a przede wszystkim czy zagwarantują pewność wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie.

Zdaniem Ministerstwa: "W trakcie ostatnich posiedzeń podkomisji przyjęto szereg zmian, które należy uznać za niewłaściwe. Krytycznie należy ocenić przede wszystkim odrzucenie propozycji rządowych dotyczących zwiększenia nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ), przejmowania przez PŁZ odpowiedzialności za wypłatę odszkodowań m.in. w przypadku rozwiązania koła łowieckiego oraz metod szacowania szkód łowieckich, które zapewniłyby rzetelność wykonywania szacunków. W projekcie zniekształcono także propozycję przepisu, który gwarantowałby Ministrowi Środowiska efektywne zarządzanie populacją zwierząt, np. w przypadku lokalnego zmniejszenia ich liczby.
Choć w toku prac podkomisji przyjęto kilka rozwiązań postulowanych przez Ministerstwo Środowiska i organizacje pozarządowe (dotyczących np. zakazu stosowania broni krótkiej czy amunicji ołowianej), to ogólnie obecny kształt projektu należy ocenić negatywnie. Ministerstwo Środowiska liczy, że dalsze prace parlamentarne pozwolą przywrócić przepisy zapewniające uwzględnienie interesów wszystkich zaangażowanych stron".

źródło: Ministerstwo Środowiska

Czy koło łowieckie ma prawo zajmować stanowisko w procesie uchwalania granic obwodów łowieckich i czy sejmik województwa ma obowiązek wziąć pod uwagę takie stanowisko?

9 kwietnia 2015 r. w Senacie odbyła się konferencja „Przyszłość wilka w Polsce", zorganizowana przez Komisję Środowiska i sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lasu i Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Bioróżnorodności. Jej uczestnicy: naukowcy, leśnicy, myśliwi zgodzili się, że wilka należy chronić, choć mieli różne wizje tej ochrony.

Podczas konferencji stan populacji wilka w Polsce omówił dr hab. Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Przypomniał, że wilk, jeden z największych ssaków drapieżnych zamieszkujących Polskę, jest gatunkiem rodzimym. Odżywia się przede wszystkim dzikimi ssakami kopytnymi – jeleniem i sarną, co znacząco zmniejsza ich liczbę w rejonach jego bytowania, a jednocześnie szkody czynione przez jelenia. Wilk staje się więc sprzymierzeńcem człowieka. Mimo że notuje się wypadki napadania przez wilki na zwierzęta domowe, w skali całego kraju jest ich niedużo, a wysokość wypłacanych rocznie odszkodowań – stosunkowo niska, wynosi około 0,4–0,5 mln zł.

Ostatnio zwróciliśmy uwagę na interesujące, naszym zdaniem, zagadnienie poruszone przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dotyczące poddania wieloletnich planów łowieckich procedurze strategocznej oceny oddziaływania na środowosko (chodzi o tereny na obszarze Natura 2000).

Stowarzyszenie powołuje się na niezogodność projektowanej ustawy prawo łowieckie z przepisami Unii Europejskiej. Jednakże w tym miejscu nie chcielibyśmy w żadnej mierze rozstrzygać o tym, czy Stowarzyszenie ma rację pod względem prawnym, czy też nie, a nasza intencja jest jedynie przybliżenie ciekawego punktu widzenia i problemów wskazanych przez Stowarzyszenie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja

życzy Monitor Łowiecki!

 wielkanoc

Taki oto koleżka pojawił się ostatnio na terenie rezerwatu Gubińskie Mokradła, który mamy pod opieką:

unnamed

Fot.: J. Lewandowski

64 rolników chce wydzierżawić Białowieskiemu Parkowi Narodowemu w sumie ok. 190 hektarów łąk na potrzeby żubrów żyjących na wolności w polskiej części puszczy. Park chce do połowy kwietnia wybrać do dzierżawy ok. 100 ha takich łąk na obrzeżach puszczy.

Umowy na dzierżawy łąk, to część projektu "Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce". Pieniądze na cały projekt pochodzą z tzw. funduszy norweskich.

Główne cele projektu, to minimalizacja szkód wyrządzanych przez żubry na prywatnych polach ale i poprawa bazy żywieniowej tych zwierząt w Puszczy Białowieskiej.

 

źródło: tvn24

Po krótkiej przerwie (z powodów technicznych) mamy sporo do nadrobienia, zaczynamy od posiedzenia Komisji Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

19.03.br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Na posiedzeniu Komisji, oprócz ogólnych uwag do projektu podjęto szereg interesujących kwesti, m.in.:

1. Sprawa uczestnictwa dzieci w polowaniach,
2. Kwestia zakazu dokarmiania zwierzyny,
3. Kwestia zakazu stosowania amunicji ołowianej,
4. Pojawił się również, naszym zdaniem, ciekawy wątek strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wieloletnich planów łowieckich, który nie został niestety rozwinięty,

Ostatecznie, zgodnie z dyspozycją Pani Premier aby rządowy projekt ustawy rozpatrywać łącznie z projektem poselskim, projekt rządowy skierowano do podkomisji.

 

Poniżej przedstawiamy fragmenty najciekawszych wypowiedzi. Całość znajduje się tutaj (klik).

Jakie zasady obowiązują Polski Związek Łowiecki przy załatwianiu skarg i wniosków?

Na to pytanie odpowiadamy w naszym poradniku - klik.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że bardzo mało rolników z podlaskiego jest zainteresowanych pomocą za szkody spowodowane przez dziki.

Wnioski można składać do 31 marca br., a wiec chętni mają na to jeszcze trochę ponad miesiąc. Do 27 lutego wnioski o taką pomoc złożyło 60 rolników.

Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie został już skierowany do Sejmu. Obecnie projekt skierowany został do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.

żródło:Sejm RP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie przedłożony przez Ministra środowiska. Projekt ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.

 

Przypominamy główne założenia i zmiany wprowadzone projektem:

Ministerstwo Środowiska wspólnie z przedstawicielami Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych ustaliło sposób tegorocznego liczenia łosi.

Podczas spotkania ustalono, że dla większości terenów na wschód od Wisły inwentaryzacja łosi wykonana zostanie metodą pędzeń próbnych wg metodyki z lat 2012-2014. Do badania pilotażowego wybrano RDLP Lublin. Inwentaryzacja terenowa (liczenie łosi w RDLP Lublin) zaplanowana została w dniach 28 lutego i 1 marca br. - przeprowadzą ją leśnicy, przedstawiciele kół łowieckich, organizacji przyrodniczych oraz wszystkie zainteresowane osoby.

żródło: Ministerstwo Środowiska

W dziale "artykuły" zamieściliśmy tekst: "Ustawa o szkodach łowieckich - omówienie projektu"

Zapraszamy do lektury!

 

Jesteśmy na Facebooku: Facebook.com/Monitorlowiecki

Grupa posłów PSL wniosła projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dotyczy on wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od wystąpienia szkód łowieckich dokonywanych przez zwierzęta łowne, określenia podmiotów, zakładu ubezpieczeń, zakresu ubezpieczenia oraz powołania Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego, procedury zgłaszania szkód łowieckich i szacowania tych szkód

Omówienie projektu już wkrótce na naszej stronie!

Treść projektu: sejm.gov.pl

Rolnicy województwa podlaskiego otrzymają dodatkową pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. Będzie ona miała charakter pomocy de minimis. Zostanie pomniejszona o wysokość odszkodowania otrzymanego z koła łowieckiego oraz wsparcie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie będzie mogła przekroczyć kwoty równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwotę pomocy de minimis udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w gospodarstwie którego odnotowano zniszczenia upraw przez dziki. Decyzje w tych sprawach będą wydawane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na pokrycie strat wyrządzonych przez dziki zostanie przeznaczone 6,1 mln zł. 

źródło: premier.gov.pl

 

 

Można się już zapoznać z kolejną odsłoną rządowego projektu ustawy Prawo łowieckie. Tabelaryczne zestawienie wszystkich wniesionych uwag do projektu przedstawiliśmy już wcześniej. W dniu wczorajszym upubliczniona została kolejna wersja projektu ustawy uwzględniająca przyjęte przez organ uwagi. Należy jedynie zauważyć, iż większość wniesionych uwag nie została uwzględniona, a wprowadzone zmiany są zasadniczo niewielkie, często wręcz kosmetyczne (np. zmiana określenia "linka" na "otok" w art. 4 ust. 2b pkt. 1).

Projekt z dnia 16 lutego: klik

Proces uchwalania nowelizacji ustawy Prawo łowieckie trwa.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się między innymi projekty rozporządzeń:

1. Projekt rozporządzenia w sprawie wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych kategorii obwodów łowieckich oraz sposobu ustalania udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

Rozporządzenie określa: sposób ustalania udziału dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego, w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren; oraz wysokość wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych kategorii obwodów łowieckich stosowanych do ustalenia czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Zgonie z treścią projektowanego rozporzązenia za każdy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym planie łowieckim pozyskania łosi, jeleni, danieli i saren dzierżawca albo zarządca musia ponieść 1% poniesionych przez nadleśnictwo kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.

treść projektu rozporządzenia - klik

2. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wskaźników liczebności zwierzyny oraz czynników wpływających na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego.

Projekt zakłada następujące wskaźniki liczebności zwierzyny:
1) średnie wyliczone z rocznych planów łowieckich z ostatnich trzech lat liczebności zwierzyny płowej, wyrażone w jednostkach jelenich, przyjmując, że 1 jeleń = 2 daniele = 5 saren, oraz muflonów i dzików, w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu;
2) średnie z ostatnich trzech lat pozyskania zwierzyny grubej i drobnej w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmując, że 0,5 jelenia = 1 daniel = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw

treść projektu rozporządzenia - klik

3. Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania trofeów łowieckich za trofea o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej.

treść projektu rozporządzenia - klik załącznik do rozporządzenia - klik ,

 

Bardzo ciekawą lekturą jest również udostępnione tabelaryczne Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Można się z nimi zapoznać tutaj - klik

 

źródłoRządowe Centrum Legislacji

 

Jesteśmy na Facebooku!Facebook.com/Monitorlowiecki

 

 

Targi Knieje już za nami - chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Mamy nadzieję, że spotkamy się również w przyszłym roku!

W najbliższy piątek, o 18:30 będzie można zobaczyć nas na scenie głównej podczas targów Knieje. Przygotowaliśmy krótkie opracowanie na temat szkód łowieckich. Jako że mamy do dyspozycji tylko pół godziny - postanowiliśmy skupić się na formalnej stronie zgłaszania i szacowania szkody. Przedstawimy, więc odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, z którymi się spotykamy na co dzień.

 

Zapraszamy!

 

Z całym harmonogramem sceny można zapoznać się tutaj

Jak podaje Polski Związek Łowiecki: "w dniu 26 stycznia 2015r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego".

Treść porozumienia: pzlow.pl

 

knieje120x240

 

 

 

 

 6 - 8 lutego będziemy czekać na Państwa na targach Knieje w Poznaniu.

 Nasze stoisko zlokalizowane będzie w pawilonie 5G (w okolichach sceny główniej)

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego stanowiska!

 

 

 więcej na temat targów: Knieje

Możemy się już śmiało pochwalić - w ubiegłą sobotę (24.01.2015 r.) ukończyliśmy studia podyplomowe: "Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi" organizowanymi przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie.

Tym samym zdobyliśmy tytuł rzeczoznawcy i likwidatora szkód łowieckich.

Z uwagi na to, że nasza szkrzynka e-mail przestała działać, adres e-mail, poprzez który mogą Państwo się z nami kontaktować został zmianieniony.

Nowy adres to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.