Witamy na portalu Monitor łowiecki.

związanym z akutalnościami łowieckimi oraz działalnością Polskiego Związku Łowieckiego - PZŁ

Przedmiotem naszego zainteresowania są głównie szkody łowieckie oraz działalność Polskiego Związku Łowieckiego – PZŁ. Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo porady na temat tego jak szacuje się szkody łowieckie, jakim zasadom podlegają odszkodowania za powstałe szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych oraz jakie warunki formalne należy spełnić aby zgłosić ich powstanie. W zakładce prawo znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujący stan prawny – wszelkie ustawy i rozporządzenia regulujące szkody łowieckie jak również orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nie tylko zagadnienia szkody łowieckiej lecz również działalności samego PZŁ i kół łowieckich (statut PZŁ, ustawa Prawo łowieckie w zakresie w jakim określa podmiotowość PZŁ i organy PZŁ, orzeczenia Trybunału z 6 listopada 2012 r. dotyczącego działalności w ramach PZŁ sądów dyscyplinarnych, jak również najnowsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wyodrębniania i wydzierżawiania przez koła łowieckie jak również PZŁ obwodów łowieckich). Jako redaktorzy portalu Monitor łowiecki zdajemy sobie sprawę, iż zarówno szkody łowieckie jak i działalność PZŁ budzą wiele kontrowersji tak wśród rolników jak i myśliwych (kwestie wysokości odszkodowań za szkody łowieckie, braku porozumienia na linii PZŁ – właściciel gruntu, obowiązek przynależności do PZŁ w celu nabycia prawa do wykonywania polowania itd.). Dlatego też staramy się przedstawiać poruszane tematy w sposób obiektywny i bezstronny a tematyka ta interesuje nas przede wszystkim od strony prawnej.

 

 

Fotolia 100571014 S

W dziale "Prawo" można zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.

Zgodnie z tym rozporządzeniem nakazuje się odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody. Na obszarach praków narodowych i rezerwatów przyrody wykonanie odstrzału sanitarnego zapewnia właściwy powiatowy lekarz weterynarii przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2016r.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikiem: klik

źródło: Dziennik Ustaw

15 stycznia 2016 wpłynął do Sejmu kolejny projekt ustawy prawo łowieckie.

Zmiany w zakresie szkół łowieckich:

1. Do wynagradzania szkód jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

2. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza lub prezydenta który przekazuje go wojewodzie.

3. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje wojewoda.

4. W oględzinach i szacowaniu szkód mają prawo brać udział właściciel lub posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu w zakresie wielkości szkody lub proponowanej wysokości odszkodowania, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może, w terminie 14 dni od dnia wniesienia tych zastrzeżeń, przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą, który dokonał oględzin i oszacowania szkód.

6. Wysokość odszkodowania ustala, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda.

7. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę jest ostateczna. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.

8. Tworzy się Państwowy Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na obszar wystąpienia szkód.

Projekt nie przewiduje unormowań w zakresie ustanawiania obwodów łowieckich.

źródło: Sejm RP

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie istnienia obwodów łowieckich po 21 stycznia 2016 r.:
"Istniejące obwody łowieckie funkcjonują normalnie po 21 stycznia 2016 r. Ich dzierżawcy i zarządcy mogą na nich prowadzić dotychczasową gospodarkę łowiecką, a myśliwi wykonywać polowanie".

więcej: pdfklik

Od wielu miesięcy myśliwi martwili się i zachodzili w głowę co się stanie jeśli Sejm nie uchwali nowej ustawy o prawie łowieckim przed wejściem w życie wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r.
Niestety, spełniły się nasze obawy i mamy 21 stycznia i brak ustawy.

Co więc z dotychczasowymi uchwałami sejmików o podziale województw na obwody i co z umowami dzierżawy obwodów?

Na stronie PZŁ można zapoznać się z opiniami prawników konstytucjonalistów na ten temat (klik).

 

Dla tych z Państwa, którzy są zbyt zapracowani aby przedzierać się przez teksty prawne zamieszczamy konkluzje (wywiedzione z Opinii Prawnej prof. M. Chmaja) :

 

1. Uchwały sejmików o podziale województwa na obwody łowieckie będą obowiązywały, aż do momentu ich uchylenia przez sejmik lub stwierdzenia ich nieważności przez wojewódzki sąd administracyjny (ew. przez organ nadzoru).

2. Umowy dzierżawny obwodu łowieckiego pozostają skuteczne i ważne. Umowy te podlegają wykonaniu, do czasu ich rozwiązania. Wejście w życie wyroku TK nie stanowi podstawy rozwiązania umów dzierżawy odwodów łowieckich.

 

Żródło: PZŁ

22 grudnia do Biura Legislacyjnego został skierowany projekt ustawy.

W projekcie znajdujemy m.in: definicję szkód łowieckich płodów rolnych oraz uprawy rolnej.

Dodany został rozdział "Zwierzęta łowne", w którym wymieniono co zalicza się do jakiej zwierzyny.

Odnośnie tworzenia obwodów łowieckich - Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel, użytkownik wieczysty albo zarządca nieruchomości objętej projektem uchwały.
Projekt zakłada również odszkodowania za ograniczenia korzystania z gruntu objętego obwodem łowieckim jak też wyłączenie gruntu z obwodu ze względu na przekonania właściciela.

Rozdział 12 poświęcony został szkodom łowieckim.

Póki co jest to nadal "tylko" projekt. Jednakże warto się mu przyjrzeć bowiem nie zostało wiele czasu na poprawki. Póki co nie oceniamy - czekamy na publikację w Dzienniku Ustaw.

Dla zainteresowanych treść projektu: Sejm RP

swieta 2015

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o proponowanych przez Komisję Rady Europejskiej zmianach w Dyrektywie z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG).

Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej temu tematowi. Proponowane zmiany dotyczą głównie posiadania broni pozbawionej cech użyteczności przez ludność cywilną oraz zasad rejestracji i kontroli obrotu bronią palną.

W załącznikach zamieściliśmy tłumaczenie postulatów Komisji oraz treść obecnie obowiązującej Dyrektywy (wraz ze zmianami z 2008 r.). Nie tłumaczyliśmy całego tekstu, bowiem okoliczności inicjatywy zmian są ogólnie znane, a obecnie obowiązujące przepisy są dostępne w języku polskim. W treści obowiązującej Dyrektywy zaznaczyliśmy jej najważniejsze, naszym zdaniem,  postanowienia z punktu widzenia osoby fizycznej i myśliwego.

propozycje zmian Komisji - tłumaczenie pdfotwórz

żródło informacji: Komisja Europejska

treść obowiązującej Dyrektywy: pdfotwórz

 

 

Na oficjalnej stronie PZŁ pojawił się dział, w którym zamieszczone zostały do pobrania publikacje o tematyce łowiectwa.

Bardzo ciekawa inicjatywa!

więceja na:

pzlow.pl

Polecamy artykuł: "Użytkowanie rzeczy w stosunkach między kołem łowieckim a rolnikiem"

12 września 2015 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, na którym wprowadzono poprawki do statutu Związku.

Poprawki dotyczyły sądownictwa dyscyplinarnego. Przypomniamy, że 6 listopada 2012 r. zapadł w tym temacie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn.: K 21/11).

Zapraszamy do lektury artykułu: "Skutki nieuchwalenia nowelizacjustawy Prawo łowieckie w terminie"

 

Jesteśmy na Facebook'u!

w dziale "artykuły" pojawił się tekst pt.: "Szkody łowieckie a utracone korzyści

Zapraszamy do lektury!

 

Jesteśmy na Facebook'u!

28 września 2015 r. Trybunał rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący szkód powodowanych przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące.

Wniosek dotyczył zgodności art. 126 ust. 1 oraz 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 konstytucji.
Gwoli ścisłości, wskazany art. 126 ust. 1 ustawy o ochroni przyrody brzmi: „Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym; 2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; 5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim".

W dziale "Artykuły" zamieściliśmy tekst: "Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie szkody łowieckiej w uprawach i płodach rolnych".

 

Zapraszamy do lektury!

 

Jesteśmy na Facebook'u!

 

Proces legislacyjny nad nowelizacją ustawy prawo łowieckie trwa. 19 maja br. na stronie Sejmu pojawił się rapost podkomisji, w którym możemy prześledzić kolejne zmiany w projekcie ustawy.

Nas najbardziej interesują kwestie dotyczące szkód łowieckich. Dopatrzyliśmy się ciekawej zmiany w punkcie 35 raportu: w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści."

Dlaczego uważamy ten punkt za interesujący?

Ministerstwo Środowiska odniosło się krytycznie do prac sejmowej podkomisji nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. Zmiany do projektu rządowego wprowadzone przez podkomisję budzą poważne wątpliwości Ministerstwa, czy ustawa w takim kształcie wypełni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który był główną przesłanką jej zmiany, a przede wszystkim czy zagwarantują pewność wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie.

Zdaniem Ministerstwa: "W trakcie ostatnich posiedzeń podkomisji przyjęto szereg zmian, które należy uznać za niewłaściwe. Krytycznie należy ocenić przede wszystkim odrzucenie propozycji rządowych dotyczących zwiększenia nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ), przejmowania przez PŁZ odpowiedzialności za wypłatę odszkodowań m.in. w przypadku rozwiązania koła łowieckiego oraz metod szacowania szkód łowieckich, które zapewniłyby rzetelność wykonywania szacunków. W projekcie zniekształcono także propozycję przepisu, który gwarantowałby Ministrowi Środowiska efektywne zarządzanie populacją zwierząt, np. w przypadku lokalnego zmniejszenia ich liczby.
Choć w toku prac podkomisji przyjęto kilka rozwiązań postulowanych przez Ministerstwo Środowiska i organizacje pozarządowe (dotyczących np. zakazu stosowania broni krótkiej czy amunicji ołowianej), to ogólnie obecny kształt projektu należy ocenić negatywnie. Ministerstwo Środowiska liczy, że dalsze prace parlamentarne pozwolą przywrócić przepisy zapewniające uwzględnienie interesów wszystkich zaangażowanych stron".

źródło: Ministerstwo Środowiska

Czy koło łowieckie ma prawo zajmować stanowisko w procesie uchwalania granic obwodów łowieckich i czy sejmik województwa ma obowiązek wziąć pod uwagę takie stanowisko?

9 kwietnia 2015 r. w Senacie odbyła się konferencja „Przyszłość wilka w Polsce", zorganizowana przez Komisję Środowiska i sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lasu i Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Bioróżnorodności. Jej uczestnicy: naukowcy, leśnicy, myśliwi zgodzili się, że wilka należy chronić, choć mieli różne wizje tej ochrony.

Podczas konferencji stan populacji wilka w Polsce omówił dr hab. Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Przypomniał, że wilk, jeden z największych ssaków drapieżnych zamieszkujących Polskę, jest gatunkiem rodzimym. Odżywia się przede wszystkim dzikimi ssakami kopytnymi – jeleniem i sarną, co znacząco zmniejsza ich liczbę w rejonach jego bytowania, a jednocześnie szkody czynione przez jelenia. Wilk staje się więc sprzymierzeńcem człowieka. Mimo że notuje się wypadki napadania przez wilki na zwierzęta domowe, w skali całego kraju jest ich niedużo, a wysokość wypłacanych rocznie odszkodowań – stosunkowo niska, wynosi około 0,4–0,5 mln zł.

Ostatnio zwróciliśmy uwagę na interesujące, naszym zdaniem, zagadnienie poruszone przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dotyczące poddania wieloletnich planów łowieckich procedurze strategocznej oceny oddziaływania na środowosko (chodzi o tereny na obszarze Natura 2000).

Stowarzyszenie powołuje się na niezogodność projektowanej ustawy prawo łowieckie z przepisami Unii Europejskiej. Jednakże w tym miejscu nie chcielibyśmy w żadnej mierze rozstrzygać o tym, czy Stowarzyszenie ma rację pod względem prawnym, czy też nie, a nasza intencja jest jedynie przybliżenie ciekawego punktu widzenia i problemów wskazanych przez Stowarzyszenie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja

życzy Monitor Łowiecki!

 wielkanoc

Taki oto koleżka pojawił się ostatnio na terenie rezerwatu Gubińskie Mokradła, który mamy pod opieką:

unnamed

Fot.: J. Lewandowski

64 rolników chce wydzierżawić Białowieskiemu Parkowi Narodowemu w sumie ok. 190 hektarów łąk na potrzeby żubrów żyjących na wolności w polskiej części puszczy. Park chce do połowy kwietnia wybrać do dzierżawy ok. 100 ha takich łąk na obrzeżach puszczy.

Umowy na dzierżawy łąk, to część projektu "Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce". Pieniądze na cały projekt pochodzą z tzw. funduszy norweskich.

Główne cele projektu, to minimalizacja szkód wyrządzanych przez żubry na prywatnych polach ale i poprawa bazy żywieniowej tych zwierząt w Puszczy Białowieskiej.

 

źródło: tvn24

Po krótkiej przerwie (z powodów technicznych) mamy sporo do nadrobienia, zaczynamy od posiedzenia Komisji Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

19.03.br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Na posiedzeniu Komisji, oprócz ogólnych uwag do projektu podjęto szereg interesujących kwesti, m.in.:

1. Sprawa uczestnictwa dzieci w polowaniach,
2. Kwestia zakazu dokarmiania zwierzyny,
3. Kwestia zakazu stosowania amunicji ołowianej,
4. Pojawił się również, naszym zdaniem, ciekawy wątek strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wieloletnich planów łowieckich, który nie został niestety rozwinięty,

Ostatecznie, zgodnie z dyspozycją Pani Premier aby rządowy projekt ustawy rozpatrywać łącznie z projektem poselskim, projekt rządowy skierowano do podkomisji.

 

Poniżej przedstawiamy fragmenty najciekawszych wypowiedzi. Całość znajduje się tutaj (klik).

Jakie zasady obowiązują Polski Związek Łowiecki przy załatwianiu skarg i wniosków?

Na to pytanie odpowiadamy w naszym poradniku - klik.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że bardzo mało rolników z podlaskiego jest zainteresowanych pomocą za szkody spowodowane przez dziki.

Wnioski można składać do 31 marca br., a wiec chętni mają na to jeszcze trochę ponad miesiąc. Do 27 lutego wnioski o taką pomoc złożyło 60 rolników.

Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie został już skierowany do Sejmu. Obecnie projekt skierowany został do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.

żródło:Sejm RP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie przedłożony przez Ministra środowiska. Projekt ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.

 

Przypominamy główne założenia i zmiany wprowadzone projektem:

Ministerstwo Środowiska wspólnie z przedstawicielami Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych ustaliło sposób tegorocznego liczenia łosi.

Podczas spotkania ustalono, że dla większości terenów na wschód od Wisły inwentaryzacja łosi wykonana zostanie metodą pędzeń próbnych wg metodyki z lat 2012-2014. Do badania pilotażowego wybrano RDLP Lublin. Inwentaryzacja terenowa (liczenie łosi w RDLP Lublin) zaplanowana została w dniach 28 lutego i 1 marca br. - przeprowadzą ją leśnicy, przedstawiciele kół łowieckich, organizacji przyrodniczych oraz wszystkie zainteresowane osoby.

żródło: Ministerstwo Środowiska

W dziale "artykuły" zamieściliśmy tekst: "Ustawa o szkodach łowieckich - omówienie projektu"

Zapraszamy do lektury!

 

Jesteśmy na Facebooku: Facebook.com/Monitorlowiecki

Grupa posłów PSL wniosła projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dotyczy on wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od wystąpienia szkód łowieckich dokonywanych przez zwierzęta łowne, określenia podmiotów, zakładu ubezpieczeń, zakresu ubezpieczenia oraz powołania Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego, procedury zgłaszania szkód łowieckich i szacowania tych szkód

Omówienie projektu już wkrótce na naszej stronie!

Treść projektu: sejm.gov.pl

Rolnicy województwa podlaskiego otrzymają dodatkową pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. Będzie ona miała charakter pomocy de minimis. Zostanie pomniejszona o wysokość odszkodowania otrzymanego z koła łowieckiego oraz wsparcie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie będzie mogła przekroczyć kwoty równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwotę pomocy de minimis udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w gospodarstwie którego odnotowano zniszczenia upraw przez dziki. Decyzje w tych sprawach będą wydawane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na pokrycie strat wyrządzonych przez dziki zostanie przeznaczone 6,1 mln zł. 

źródło: premier.gov.pl

 

 

Można się już zapoznać z kolejną odsłoną rządowego projektu ustawy Prawo łowieckie. Tabelaryczne zestawienie wszystkich wniesionych uwag do projektu przedstawiliśmy już wcześniej. W dniu wczorajszym upubliczniona została kolejna wersja projektu ustawy uwzględniająca przyjęte przez organ uwagi. Należy jedynie zauważyć, iż większość wniesionych uwag nie została uwzględniona, a wprowadzone zmiany są zasadniczo niewielkie, często wręcz kosmetyczne (np. zmiana określenia "linka" na "otok" w art. 4 ust. 2b pkt. 1).

Projekt z dnia 16 lutego: klik

Proces uchwalania nowelizacji ustawy Prawo łowieckie trwa.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się między innymi projekty rozporządzeń:

1. Projekt rozporządzenia w sprawie wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych kategorii obwodów łowieckich oraz sposobu ustalania udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

Rozporządzenie określa: sposób ustalania udziału dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego, w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren; oraz wysokość wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych kategorii obwodów łowieckich stosowanych do ustalenia czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Zgonie z treścią projektowanego rozporzązenia za każdy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym planie łowieckim pozyskania łosi, jeleni, danieli i saren dzierżawca albo zarządca musia ponieść 1% poniesionych przez nadleśnictwo kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.

treść projektu rozporządzenia - klik

2. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wskaźników liczebności zwierzyny oraz czynników wpływających na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego.

Projekt zakłada następujące wskaźniki liczebności zwierzyny:
1) średnie wyliczone z rocznych planów łowieckich z ostatnich trzech lat liczebności zwierzyny płowej, wyrażone w jednostkach jelenich, przyjmując, że 1 jeleń = 2 daniele = 5 saren, oraz muflonów i dzików, w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu;
2) średnie z ostatnich trzech lat pozyskania zwierzyny grubej i drobnej w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmując, że 0,5 jelenia = 1 daniel = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw

treść projektu rozporządzenia - klik

3. Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania trofeów łowieckich za trofea o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej.

treść projektu rozporządzenia - klik załącznik do rozporządzenia - klik ,

 

Bardzo ciekawą lekturą jest również udostępnione tabelaryczne Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Można się z nimi zapoznać tutaj - klik

 

źródłoRządowe Centrum Legislacji

 

Jesteśmy na Facebooku!Facebook.com/Monitorlowiecki

 

 

Targi Knieje już za nami - chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Mamy nadzieję, że spotkamy się również w przyszłym roku!

W najbliższy piątek, o 18:30 będzie można zobaczyć nas na scenie głównej podczas targów Knieje. Przygotowaliśmy krótkie opracowanie na temat szkód łowieckich. Jako że mamy do dyspozycji tylko pół godziny - postanowiliśmy skupić się na formalnej stronie zgłaszania i szacowania szkody. Przedstawimy, więc odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, z którymi się spotykamy na co dzień.

 

Zapraszamy!

 

Z całym harmonogramem sceny można zapoznać się tutaj

Jak podaje Polski Związek Łowiecki: "w dniu 26 stycznia 2015r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego".

Treść porozumienia: pzlow.pl

 

knieje120x240

 

 

 

 

 6 - 8 lutego będziemy czekać na Państwa na targach Knieje w Poznaniu.

 Nasze stoisko zlokalizowane będzie w pawilonie 5G (w okolichach sceny główniej)

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego stanowiska!

 

 

 więcej na temat targów: Knieje

Możemy się już śmiało pochwalić - w ubiegłą sobotę (24.01.2015 r.) ukończyliśmy studia podyplomowe: "Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi" organizowanymi przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie.

Tym samym zdobyliśmy tytuł rzeczoznawcy i likwidatora szkód łowieckich.

Z uwagi na to, że nasza szkrzynka e-mail przestała działać, adres e-mail, poprzez który mogą Państwo się z nami kontaktować został zmianieniony.

Nowy adres to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podlaska Izba Rolnicza zamieściła na swojej stornie opinie dotyczącą projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Najciekawsze uwagi to:

- wzór umowy dzierżawy powinien być uzgodniony przede wszystkim z właścicielami nieruchomości,
- treść nowego rozporządzenia w spawie szacowania szkód łowieckich powinna być obligatoryjnie konsultowana z Krajową Radą Izb Rolniczych,
- z uwagi na możliwość rozwiązania umowy dzierżawnej i przejęcie zobowiązań z tytułu szkód łowieckich przez Polski Związek Łowiecki tym bardziej zasadne wydaje się utworzenie funduszu ryzyka na wzór np, funduszu stabilizacji dochodów, który utworzony byłby z wpłat kół łowieckich w wysokości np. 10 - 15 % rocznych przychodów danego koła oraz podmiotów zajmujących się skupem zwierzyny łownej,
-projekt prawa łowieckiego nie odnosi się w ogóle do szkód łowieckich, które są główną przyczyną konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi,

Postulaty Izby:

1. Przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny również na terenie obwodów łowieckich. Zgodnie z przepisami właścicielem i dysponentem zwierzyny łownej w stanie wolnym jest Skarb Państwa.

2. Wprowadzenie zmian mających na celu rozdzielenie podmiotu szacującego szkodę od podmiotu wypłacającego odszkodowanie, gdyż koła łowieckie szacując straty są sędziami we własnej sprawie i nie są obiektywni. Wyznaczenie obiektywnej instytucji zajmującej się szacowaniem szkód.

3. Zasadnym jest włączenie samorządu rolniczego w procedury nadzoru i wyrażania opinii w zatwierdzaniu rocznego planu łowieckiego.

4. Powołanie Funduszu Promocji Dziczyzny. Fundusz ten może poprawiłaby sytuację kół łowieckich poprzez zwiększenie zapotrzebowania na produkty pochodzące od dzikich zwierząt.

5. Wydzierżawianie obwodu łowieckiego daje prawo do prowadzenia gospodarki łowieckiej, jednak z zachowaniem interesów właścicieli gruntów. Natomiast miejsce wykładania karmy powinno być uzgadniane z właścicielami pól przylegających do miejsc dokarmiania. Paśniki powinny być umieszczane w lasach, a właściciele użytków rolnych powinni mieć wpływ na usytuowanie miejsc dokarmiania zwierzyny.

6. Polski Związek Łowiecki powinien być podzielony na 16 Okręgowych Zarządów Wojewódzkich, zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.

7. Zasady tworzenia obwodów łowieckich powinny mieć na celu minimalizację szkód łowieckich.

8. Uzupełnić wykaz gatunków zwierząt powodujących szkody łowieckie, tj. dzikie gęsi, czaple, lisy, zające, norki.

9. Doprecyzować w ustawie niektóre pojęcia: min. "bezpośrednie sąsiedztwo lasu" oraz "rażące naruszenie zasad agrotechnicznych".

10. Usankcjonować prawnie możliwość zlecenia przez wójta/burmistrza/wojewodę interwencyjnego pdstrzału interwencyj nego odstrzału.

 

żródło: Podlaska Izba Rolnicza

W trzecim dniu 84. posiedzenia Sejmu, Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Projekt m.in. zapewnia: czynny udział właścicieli nieruchomości oraz zainteresowanych instytucji w tworzeniu projektu podziału województwa na obwody łowieckie lub zmiany granic obwodów już istniejących. Oprócz możliwości zgłaszania uwag i wniosków podczas tworzenia obwodów łowieckich, zgodnie z projektem, właściciele prywatnych gruntów będą mogli zapoznać się z informacjami o planowanym na ich terenie polowaniu zbiorowym. W przypadku wpływu takiego polowania na bezpieczeństwo będą mogli sprzeciwić się jego organizacji. Projekt wpłynął do Sejmu 26 września 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL, KP SLD, KP PIS i KP SP. 2 grudnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnił go poseł Stanisław Wziątek. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji. Decyzją Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jest to projekt "konkurencyjny" względem omawianego już na naszej stronie projektu Ministerstwa Środowiska, którym zajmuje się Rządowe Centrum Legislacji. Stanowisko rządu ( z dnia 14 stycznia br.) w tej sprawie znajduje się pod likniem - klik 

Rząd proponuje zawieszenie prac nad projektem poselskim oraz procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wskazując, iż po pierwsze poselski projekt nie wykonuje w pełni wyroku Trybunału z dnia 10 lipca 2014 r., a po drugie wskazuje, iż trwają już prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy.

Który organ powienien zajmowac się wykonywaniem orzeczeń Trybunału? - więcej

Kompetencje do wykonywania orzeczeń przez Rządowe Centrum Legislacji - więcej

poselski projekt ustawy - więcej

źródło - Sejm RP

 

Jesteśmy na Facebooku!

 

 

W dniu wczorajszym (tj. 15.01. br.) odbyliśmy spotkanie z Wielkopolskim Klubem Myśliwych "Krekucha",

w celu przybliżenia członkom Stowarzyszenia głównych zmian w planowanej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Monitor Łowiecki pragnie raz jeszcze podziękować za zaproszenie oraz za miłą atmosferę!

 

 

Jeśli ktoś z Państwa nie zgłębił jeszcze proponowanych przez Ministra Środowiska zmian w ustawie Prawo łowieckie, to zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas tabelą - pdfOtwórz

W zakładce Artykuły pojawił się tekst pt.: "Urządzenia myśliwskie a możliwość ustanowienia służebności".

Zapraszamy do lektury!

W dziale "artykuły" zamieściliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń z 2014 r.

Zapraszamy do lektury! klik

Prace nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie trwają. Polecamy zapoznać się z opiniami:

1. Polski Związek Łowiecki: klik

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: klik

3. Minister Finansów: klik

4. Minister Obrony Narodowej: klik

5. Minister Spraw Zagranicznych: klik

 

żródło: Rządowy Proces Legislacji

25 grudnia br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Okresy polowań na lochy wyglądają następująco:

lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2016 r.:
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
– na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia
31 grudnia;".

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2014 Poz. 1901)

źródło: Dziennik ustaw

Interesujące pytanie pojawiło się na naszej stronie na Facebooku.

Dotyczy ono tego, czy za szkody łowieckie powstałe na plantacji choinek należy się odszkodowanie od koła łowieckiego, a więc temat trochę na czasie. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie dotarli do nas na portalu społecznościowym, treść naszej odpowiedzi publikujemy poniżej. Zapraszamy również do dyskusji nad tą sprawą na Facebooku

Aby określić należność odszkodowania należy odpowiedzieć sobie, w tym przypadku, na dwa pytania:
1. czy choinki rosną na gruncie rolnym,
2. czy są one „uprawą rolną".

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

życzy Monitor Łowiecki.

4